อัญชุลี ไชยรินทร์

อัญชุลี ไชยรินทร์

สวนอุไร
หมู่ที่ 9 ต. ท่าแค อ.เมือง จ.ลพบุรี

ความสุขที่แท้จริงคือ การพึ่งพาตนเองได้ แล้วยังได้ทำประโยชน์ให้กับคนอื่น ตลอดจนชุมชน สังคม ประเทศชาติ

ครูนิด จบการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำงานเป็นอาจารย์สอนด้านคอมพิวเตอร์ ที่มหาวิทยาลัยสยาม ประมาณ7 ปี  จุดเปลี่ยนที่ทำให้เธอหันมาสนใจด้านการเกษตร เกิดขึ้นเมื่อคราวน้ำท่วมใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 ทำให้ได้ไปอีสาน และเห็นชาวนารวมกลุ่มกันปลูกข้าวอินทรีย์ จึงสนใจอยากทำบ้าง เพราะที่บ้านมีที่นาให้เขาเช่าทำนาเคมีอยู่ ประมาณ 8 ไร่  

ระหว่างที่วางแผนกลับไปพัฒนาบ้านเกิด ก็ศึกษาหาความรู้ด้วยการไปอบรม โดยในปี 2558 ได้เข้าอบรมหลักสูตร “ธรรมธุรกิจ” กับ อ.ยักษ์ (ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร) และ อ.โจน จันใด ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อบรมการปลูกข้าวกับ อ.เดชา ศิริภัทร ที่มูลนิธิข้าวขวัญ จ.สุพรรณบุรี อบรม “การทำผลิตภัณฑ์เชิงลึก” กับ อ.ปัญญา ปุลิเวคินทร์ ที่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก โดยเธอมีความสนใจในเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นพิเศษ 

จากนั้น จึงค่อย ๆ ปรับเปลี่ยน ด้วยการปลูกผักสวนครัวในพื้นที่รอบ ๆ บ้าน และตัดสินใจลาออกจากการเป็นครู หลังจากที่ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพฯ กว่า 20 ปี มายังบ้านเกิดที่ จ.ลพบุรี เพื่อกลับมาทำตามศาสตร์พระราชาอย่างจริงจัง โดยมุ่งหวังให้พึ่งพาตนเองได้ และทำประโยชน์ให้กับสังคม

ครูนิด ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการฯ ตั้งแต่ปี 4 (พ.ศ. 2559) โดยขบวนปั่นจักรยานรณรงค์ได้ไปทำกิจกรรมเสวนาที่ “สวนอุไร” ของเธอ ทำให้เธอมีกำลังใจว่า ไม่ได้ทำคนเดียว จึงปรับพื้นที่ทำโคก หนอง นา ทำนา ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ทั้งพืชผักผสมผสาน และสมุนไพร แปรรูปอาหาร ทำผลิตภัณฑ์น้ำยาต่าง ๆ เช่น สบู่ แชมพู น้ำยาอเนกประสงค์ จากสมุนไพรที่ปลูกเอง ไว้กิน ไว้ใช้ในครอบครัว เหลือแจกรอบบ้าน บางส่วนแบ่งขายในตลาดชุมชนใกล้บ้าน และขายผ่านสื่อออนไลน์  

ปัจจุบัน สวนอุไร เป็นพื้นที่เรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนที่เข้ามาศึกษา  เธอยังทำหน้าที่เป็นครูอาสาเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ จ.ลพบุรี และยังคงไปเอามื้อ อีกทั้งช่วยงานโครงการฯ เรื่อยมา