บัณฑิต ฉิมชาติ

บัณฑิต ฉิมชาติ

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีน่าน จ.น่าน

ผู้นำขับเคลื่อนกิจกรรมกลุ่มจอบเปลี่ยนน่าน เครือข่ายโคกหนองนาทีมศรีน่าน

คนกับป่าจะอยู่ร่วมกันได้ ต้องทำให้เขามีกินและพึ่งตัวเองได้ ซึ่งศาสตร์พระราชาได้วางแนวทางไว้หมดแล้ว เราเพียงแต่เดินตาม

หัวหน้าฉิม (บัณฑิต ฉิมชาติ) ประสบความสำเร็จจากการทำน้ำมีดโมเดล การจัดการลุ่มน้ำโดยชุมชนมีส่วนร่วมกรณีศึกษาบ้านน้ำมีด ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน โดยใช้แนวทางพระราชดำริ เรื่องคนกับป่า โดยเจ้าหน้าที่ป่าไม้จะต้องปลูกต้นไม้ในใจคนให้ได้เสียก่อน เพื่อให้คนที่อยู่ใกล้ชิดกับผืนป่ามีความรู้ ความเข้าใจ และมีจิตสำนึกที่ดีกับการอนุรักษ์ป่า

เมื่อเข้ามารับตำแหน่งเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีน่าน เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560  โดยรับผิดชอบพื้นที่ 640,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ จ.น่าน และ จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาชาวบ้านมาทำกินในเขตอุทยาน 12,000 ไร่ จากเดิมที่เจ้าหน้าที่อุทยานและชาวบ้านเป็นปรปักษ์ต่อกัน เขาเปลี่ยนชาวบ้านจากผู้บุกรุกเป็นผู้พิทักษ์ โดยการลงพื้นที่เข้าหาเป็นมิตรกับชาวบ้าน เพื่อสร้างความเข้าใจ จนเกิดการยอมรับ และเห็นคล้อยตามในศาสตร์พระราชาว่านี่คือทางรอดที่ยั่งยืน ชักชวนชาวบ้านให้ไปดูตัวอย่างที่น้ำมีด และพาไปอบรมที่ชุมชนต้นน้ำน่าน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถจัดการกับปัญหาเรื่องปากท้องและหนี้สินจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ซึ่งสร้างความทุกข์ยากเพราะไม่มีแม้แต่ข้าวกินให้เห็นว่าสามารถปลูกข้าวและพืชอาหารกินเองได้ จนทำให้ชาวบ้านตื่นตัวและลงมือทำตาม

หัวหน้าฉิมเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ มาตั้งแต่ปี 3 (พ.ศ. 2558) เขาเป็นกำลังสำคัญในการนำศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นการจัดการทั้งระบบสู่การปฏิบัติในชุมชนเพื่อการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน โดยในปีที่ 6 (พ.ศ. 2561) โครงการฯ ได้เข้ามาเอามื้อสามัคคีที่บ้านห้วยเลา อ.นาน้อย จ.น่าน ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีน่าน เพื่อสร้างต้นแบบหลุมขนมครกบนพื้นที่สูง เพื่อให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

ภาพข่าวพระราชกรณียกิจของพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงม้าขึ้นภูเขา และทรงขับรถลุยน้ำไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อคนไทย ตราตรึงอยู่ในความทรงจำและเป็นพลังในการทำงานของเขา ให้เดินตามรอยศาสตร์พระราชาอย่างไม่ย่อท้อ