กิจกรรมปี 3

โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปี 3 พ.ศ. 2558

จ.ลพบุรี จ.เพชรบูรณ์