ปรุงดินปลูก

ปรุงดินปลูก

ปรุงดินปลูก

"ดินร่วนซุยคือดินดี" ดินปลูกที่ดีนอกจากมีธาตุอาหารที่พืชต้องการแล้ว ยังควรคำนึงถึงการระบายน้ำและอากาศ ถ้าดินร่วนซุยระบายน้ำดีอยู่แล้วก็ใช้ได้เลย แต่ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นก็ต้องผสมวัสดุต่าง ๆ ลงไปช่วยปรับปรุงคุณภาพดิน เช่น 
   

 • ทรายหยาบ ช่วยทำให้ดินโปร่งระบายน้ำได้ดี 
 • แกลบดิบ มีความพรุนสูง โปร่งเบา จึงถ่ายเทอากาศได้ดี แถมยังช่วยอุ้มน้ำ รักษาความชุ่มชื้นในดินอีกด้วย
 • ขี้เถ้าแกลบ (แกลบดำ) น้ำหนักเบา ราคาถูก เมื่อผสมกับดินจะทำให้ดินเบา ระบายน้ำดี เมื่อผสมกับดินเหนียวจะทำให้ดินร่วนซุยมากขึ้น มักใช้เป็นวัสดุปลูกกล้าบางชนิดและปักชำ 
 • กาบมะพร้าวสับ ช่วยเพิ่มช่องว่างในดิน ทำให้ดินโปร่ง และเมื่อย่อยสลายก็กลายเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ได้อีก 
 • ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก ช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้แก่พืช 
 • ใบไม้แห้ง ใบไม้ผุ เพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้แก่พืช และทำให้ดินโปร่ง

ตัวอย่างส่วนผสมดินปลูก

 • เนื้อดิน 1 ส่วน
 • ทรายหยาบ ½-1 ส่วน (ขึ้นอยู่กับการระบายน้ำของดินที่ใช้)
 • กาบมะพร้าวสับหรือแกลบดิบ 1 ส่วน หรืออย่างละ ½ ส่วน
 • ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก ½ ส่วน
 • น้ำหมักชีวภาพรสจืด ½ ส่วน หรือผสมราดให้พอหมาด

วิธีทำ

 • ผสมส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกัน
 • กองดินผสมไว้ในที่ร่ม หรือตักใส่กระสอบปุ๋ยเรียงพักไว้ประมาณ 1-2 สัปดาห์ หรือจนกว่าดินจะไม่มีความร้อน จึงนำไปใช้ได้

ข้อแนะนำ

 • พืชแต่ละชนิดมีความต้องการแตกต่างกัน จึงต้องแก้ปัญหาตามลักษณะดินที่เราพบ
 • หากสภาพดินเดิมเป็นดินที่ระบายน้ำไม่ดี ให้เพิ่มทรายหยาบ
 • หากดินเก็บความชื้นได้น้อย ให้เพิ่มกาบมะพร้าวสับหรือขุยมะพร้าว แต่การใส่ขุยมะพร้าวมากเกินไปจะทำให้ดินแน่น
 • หากใช้แกลบดำควรระวังเรื่องความเป็นด่างของดิน ก่อนใช้จึงควรนำแกลบดำมาแช่น้ำทิ้งไว้ก่อน
 • ห้ามใช้ใบไม้สดหรือต้นสดมาผสมแล้วปลูกต้นไม้เลย เพราะกระบวนการย่อยสลายจะเกิดความร้อน ทำให้รากต้นไม้ได้รับอันตราย

ข้อมูลจาก คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
              สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง