ผนึกกำลังพันธมิตรทุกภาคส่วน จัดกิจกรรม “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน”

ผนึกกำลังพันธมิตรทุกภาคส่วน จัดกิจกรรม “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน”

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการปี 1

“เชฟรอน” ขานรับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผนึกกำลัง “สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง” และ “มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ” รวมทั้งพันธมิตรหลายภาคส่วน จัดทำโครงการ “The Power of Human Energy : A Journey Inspired by the King” หรือ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ด้วยกิจกรรมการเดินทางตลอดระยะเวลา 9 วัน เชิญชวนคนไทยทั่วประเทศแสดงพลังน้อมนำคำสอนของ ในหลวง ร.9 ด้านการอนุรักษ์ลุ่มน้ำมาปฏิบัติ เรียนรู้ศาสตร์พระราชาผ่านชุมชนต้นแบบ มุ่งแก้ปัญหาทรัพยากรน้ำและป้องกันภัยพิบัติอย่างยั่งยืน ร่วมด้วยคนบันเทิง อย่างแพนเค้ก เขมนิจ บอย พิษณุ อ๋อม อรรคพันธ์ และก้อง ทรงกลด ที่พร้อมเดินทางตามรอยพระราชดำรัส 

นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เปิดเผยว่า “จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ที่ทรงให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาเรื่องน้ำ โดยเฉพาะการอนุรักษ์ลุ่มน้ำ อันเป็นการแก้ปัญหาทั้งด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและการป้องกันภัยพิบัติอย่างยั่งยืน เชฟรอนประเทศไทยจึงเกิดแรงบันดาลใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ลุ่มน้ำตามแนวพระราชดำริ และได้ร่วมมือกับสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และพันธมิตรหลายภาคส่วน ทั้งรายการเจาะใจ จังหวัดสระบุรี รวมถึงภาคีภาคการศึกษา ภาคประชาชน และหน่วยงานท้องถิ่น จัดทำโครงการ ‘พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน’ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการอนุรักษ์ลุ่มน้ำและเรียนรู้จากปลายน้ำหรือกรุงเทพมหานคร ไปจนถึงต้นน้ำที่บริเวณเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดสระบุรี ที่ผ่านมาเชฟรอนได้มีกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ธรรมชาติและการอนุรักษ์น้ำอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และเราเชื่อว่าการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนนั้น ต้องมาจาก ‘พลังคน’ จากความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในสังคม เราจึงหวังว่าโครงการนี้จะช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ธรรมชาติกับประชาชนทั่วไป” 

ทั้งนี้ โครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” มุ่งเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการอนุรักษ์ลุ่มน้ำ ซึ่งได้นำลุ่มน้ำป่าสักขึ้นมาเป็นเป้าหมายหลัก เนื่องจากเป็นลุ่มน้ำที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ทรงห่วงใยมากที่สุด โดยการดำเนินกิจกรรมจะเป็นการเดินทางตลอด 9 วัน ผ่านชุมชนต้นแบบที่มีการนำศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้จนมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ เพื่อเรียนรู้จากปลายน้ำไปยังต้นน้ำ ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้จากตัวอย่างของชุมชน ประชาชน และภาคธุรกิจ ที่ทำงานร่วมกับสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และได้น้อมนำคำสอนของในหลวงมาปฏิบัติจนเห็นผลสำเร็จเป็นรูปธรรม รวมทั้งจะได้รับทราบถึงแนวทางการอนุรักษ์น้ำ การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ 

ดร. วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ กล่าวว่า “ศาสตร์พระราชา (ดิน น้ำ ป่า คน) เพื่อการแก้ไขปัญหาในระดับลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน และแนวทางการจัดการน้ำตามศาสตร์พระราชา ‘จากภูผา...สู่มหานที’ นั้น ครอบคลุมทุกพื้นที่ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยแนวทางและองค์ความรู้ต่าง ๆ ในหลวง ร.9 มีพระราชดำริไว้หมดแล้ว แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือยังไม่มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม การดำเนินโครงการนี้นับเป็นความร่วมมือของพันธมิตรและเครือข่ายจากทุกภาคส่วนที่มีความเข้มแข็งมาก และหวังว่าจะสามารถสร้างต้นแบบความสำเร็จในการฟื้นฟูป่าต้นน้ำและช่วยแก้ปัญหาการกักเก็บน้ำที่ชุมชนปลายทางคือ โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ จังหวัดสระบุรี ถ้าทุกคนช่วยกันหาทางแก้ปัญหานี้ได้สำเร็จ ก็จะกลายเป็นโมเดลต้นแบบที่นำไปขยายผลต่อยังชุมชนอื่นที่มีปัญหาสภาพพื้นดินแบบเดียวกันได้” 

นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า “จังหวัดสระบุรีเป็นหนึ่งในเส้นทางหลักของการเดินทางรวมพลังตามรอยพ่อในครั้งนี้ และเป็นที่ตั้งของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งเป็นเขื่อนที่ในหลวง ร.9 มีพระราชดำริให้สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง แต่ในขณะนี้เขื่อนได้กลายเป็นปัญหาที่ทำให้พระองค์ทรงวิตกกังวล เมื่อทางจังหวัดทราบว่าได้มีการจัดทำโครงการนี้ขึ้น และจะมีการรวมพลังคนออกเดินทางมาช่วยกันแก้ปัญหาด้านการจัดการน้ำและอุทกภัย ทางจังหวัดก็พร้อมที่จะช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก และสนับสนุนในการจัดกิจกรรมให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีอย่างเต็มที่ในทุกด้าน รวมทั้งจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้ชาวจังหวัดสระบุรีออกมาร่วมแสดงพลังในโครงการให้ได้มากที่สุด”

นายวัชระ แวววุฒินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด ผู้ผลิตรายการเจาะใจ กล่าวว่า “ในฐานะสื่อบริษัทก็จะทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงช่วยจุดกระแสสังคมให้ตื่นตัวกับปัญหาที่เกิดขึ้น ให้ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน ซึ่งในส่วนของรายการเจาะใจจะมีการติดตามภาพเหตุการณ์แบบเรียลลิตี้ เกาะติดตลอดเส้นทางตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดหมายปลายทาง เพื่อนำมาออกอากาศในรายการจำนวน 3 ตอนในช่วงเดือนกันยายนนี้ โดยนำเสนอเรื่องราวอันน่าประทับใจของคนไทยจากทุกภาคส่วนที่มาร่วมแรงร่วมใจกันแบ่งเบาพระราชภาระและสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 รวมทั้งถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตที่แต่ละคนได้เรียนรู้ระหว่างทาง ซึ่งจะมีการเรียนรู้วิถีชีวิตแบบชาวบ้านและศาสตร์พระราชาตามชุมชนรายทาง ที่ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้นำชุมชนและปราชญ์ชาวบ้านที่นำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในชุมชนจนมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้”

โครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ขอเชิญชวนให้บุคคลและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการเดินทางในครั้งนี้ได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน หรือขับรถ โดยกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2556 ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2556 โดยจะมีการประชาสัมพันธ์รายละเอียดกิจกรรม และการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ลุ่มน้ำผ่านทางสื่อต่าง ๆ รวมถึงทางเฟซบุ๊ค www.facebook.com/thejourneyinspiredbytheking