ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ (บวร.)

ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ (บวร.)

วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

“บวร” รวมใจอนุรักษ์เพื่ออยู่ร่วมกับป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืน

พระวีระยุทธ์ อภิวีโรหรือครูบาจ๊อก พระนักพัฒนา เคยชวนชาวสะเมิงให้ทำฝาย แต่ไม่มีใครทำ เพราะทุกคนเห็นว่ามีน้ำเยอะ ป่าเยอะ ตาน้ำใหญ่ จนปี 2558-2559 เกิดภัยแล้ง ไม่มีน้ำ ต้องซื้อน้ำจากในตัวเมืองเชียงใหม่ แต่ที่ดอยผาส้มที่มีตาน้ำเล็กกลับไม่แล้ง เพราะมีฝายกักเก็บน้ำจำนวนมากบนดอย และมีบ่อประจำครัวเรือน นอกจากไม่ขาดน้ำแล้วยังสามารถแบ่งปันน้ำให้ผู้ที่ขาดแคลนได้ด้วย

นอกจากการทำฝายแล้ว ครูบาจ๊อกยังชวนชาวบ้านทำแนวป้องกันไฟป่า ปลูกพืชสร้างแหล่งอาหาร โดยใช้หลัก "บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ในการรวมใจชาวบ้าน ทำให้นอกจากมีน้ำใช้แล้ว ยังส่งเสริมด้านเศรษฐกิจทำให้ชาวบ้านมีรายได้เลี้ยงตัวเองและยังอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

ในปีที่ 5 ของโครงการฯ (พ.ศ. 2560) เราได้ไปเอามื้อกันที่ห้วยป่ากล้วย บ้านอมลอง ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ของวัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม เพื่อสร้างต้นแบบโคก หนอง นา บนพื้นที่สูง โดยมีเป้าหมายให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน และทัศนศึกษาศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ (บวร.)

เครือข่ายวัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม เป็นกำลังสำคัญที่ลงมือปฏิบัติ ขยายผล อย่างเข้มแข็ง ในภาคเหนือ