รู้จักโครงการ

ภาคีเครือข่าย

ภาคีเครือข่าย

โครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2556 ด้วยความร่วมมือระหว่าง บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อน้อมนำศาสตร์พระราชา และภูมิปัญญาท้องถิ่นลงสู่การปฏิบัติเพื่อหยุดท่วม หยุดแล้งอย่างยั่งยืน

จากจุดเริ่มต้นของโครงการเมื่อ พ.ศ. 2556 จนถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 รวมระยะเวลากว่า 9 ปี ที่บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้ร่วมดำเนินโครงการ สามารถสร้างรูปธรรมตัวอย่างความสำเร็จและการขยายผล เริ่มจากการสร้างต้นแบบ ทั้งบุคคล ชุมชน และโรงเรียน แล้วจึงขยายผลออกไปสู่ลุ่มน้ำอื่น ๆ ทั่วประเทศ จนถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย