คลังความรู้

ถอดบทเรียนจากโครงการ

ถอดบทเรียนจากโครงการ

จากศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โครงการฯ โดยมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติได้นำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติ โดยสร้างต้นแบบที่เป็นรูปธรรมซึ่งสามารถนำมาดัดแปลงใช้ให้เหมาะกับสภาพพื้นที่และสังคมในแต่ละท้องถิ่น ถอดบทเรียนเป็นตัวอย่างหลุมขนมครกในรูปแบบ ต่าง ๆ โคก หนอง นา โมเดล และบันได 9 ขั้น สู่การพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นอาทิ