สุขะชัย ศุภศิริ

สุขะชัย ศุภศิริ

ไร่สุขกลางใจ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

การเป็นครู เป็นได้ตลอดชีวิต

ครูชัย ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา เป็นคนหนึ่งที่มองเห็นการทำเกษตรว่าเป็นเสมือนรากฐานแห่งแผ่นดิน โดยจุดเริ่มมาจากพ่อของครูชัยที่รักการเกษตร อยากมีที่ดินเพื่อทำการเกษตร และสนใจในศาสตร์พระราชา จึงเป็นที่มาที่ทำให้ครูชัยได้เดินทางไปเรียนรู้ศาสตร์พระราชาที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง และนำความรู้ที่ได้ ไปสู่การพลิกฟื้นผืนดินรกร้างจนกลายเป็นป่า เป็นไร่นาอินทรีย์ และครูชัยยังเป็นที่พึ่งพาด้านความรู้แก่ชาวบ้านและเด็ก ๆ ในชุมชนด้วยการส่งต่อองค์ความรู้ศาสตร์พระราชาให้ขยายตัวออกไปสู่ชุมชนอีกด้วย

ในปีที่ 5 ของโครงการฯ (พ.ศ. 2560) เราได้ไปเอามื้อกันที่ไร่สุขกลางใจ เพื่อสานความฝันของครูชัยในการสร้างพื้นที่ให้เป็นต้นแบบแก่ชุมชน