เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา

ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 

เมื่อชาวบ้านพึ่งพาตนเองได้ การรุกป่าจะลดล

การรักษาป่าและงานด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นภารกิจที่ต้องเดินไปพร้อมกัน หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา วสันต์ กล่อมจินดา ผู้เชื่อมั่นว่าการฟื้นฟูป่าจะทำได้เร็วขึ้น หากคนในชุมชนสามารถพึ่งตัวเองได้ในที่ทำกินของตน ซึ่งจะทำให้ลดการพึ่งพาป่า โครงการฯ ได้ร่วมกับเขตรักษาพันธุ์ฯ สร้างฝายและทำโป่งเทียม ให้คำแนะนำและทำพื้นที่ตัวอย่างเพื่อให้เป็นที่เรียนรู้แก่คนในชุมชน

ผลจากการเผยแพร่องค์ความรู้ของโครงการฯ ในปีที่ 3 (พ.ศ. 2558) เพื่อให้ชาวบ้านได้รู้จักการจัดการพื้นที่ของตน ด้วยการมีหลุมขนมครกและปลูกพืชเพื่อกิน ใช้สอย และให้ร่มเงา อันจะเพิ่มความสมบูรณ์ของพื้นที่และให้ผลผลิตที่เลี้ยงตัวได้ ทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวในวันนี้ ผืนป่าซับลังกาอุดมสมบูรณ์ขึ้น ชาวบ้านลักลอบเข้าไปหาของป่าล่าสัตว์น้อยลง จนแทบจะไม่มีคดีความเรื่องนี้อีกเลย