ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (ค่ายเอราวัณ)

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (ค่ายเอราวัณ)

ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี

ศูนย์การเรียนรู้ฯ ในค่ายทหาร สู่ “ป่าสักโมเดล” ต้นแบบการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน 

จากการเข้าร่วมอบรมตามโครงการของกองทัพบก ในปี พ.ศ. 2557 โดยการขับเคลื่อนของ พลเอก ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษในขณะนั้น เกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษขึ้น ที่วัดใหม่เอราวัณ เพื่อเป็นพื้นที่ฝึกอบรมตามแนวทางศาสตร์พระราชาให้กับทหารในหน่วยฯ และชุมชนโดยรอบ โดยสร้างฐานเรียนรู้ต่าง ๆ และทำแปลงเกษตรอินทรีย์ ต่อมาได้ขยายพื้นที่ 600 ไร่ เพื่อขุดแก้มลิงห้วยกระแทก 1 และ 2 เพื่อกักเก็บน้ำได้ถึง 1.5 ล้าน ลบ.ม. เพื่อแก้วิกฤตน้ำท่วม และน้ำแล้งในจังหวัด

ในปีที่ 4 ของโครงการฯ เครือข่ายคนมีใจจากทั่วประเทศ ได้มารวมพลังกันสร้างหลุมขนมครก “ป่าสักโมเดล” ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ขนาดใหญ่ ที่รวมต้นแบบหลุมขนมครกตามสภาพภูมิสังคมที่แตกต่างกัน ได้แก่ โคกหนองนา ดาราโมเดล เปลี่ยนเขาหัวโล้นเป็นเขาหัวจุก และแท็งก์น้ำยักษ์มาตรฐานโจน ให้เป็นที่เรียนรู้และศูนย์ฝึกอบรมแก่บุคคลทั่วไป สร้างคนสืบสานศาสตร์พระราชาต่อไป

“สระน้ำทุกขนาดมีความหมาย ถ้าแต่ละบ้านมีแหล่งน้ำส่วนตัวเราจะทำอะไรได้มากมาย สิ่งเหล่านี้เคยเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของบรรพบุรุษ เราเพียงทบทวนสิ่งที่เคยหลงลืมไป”

พลเอก ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า ยังคงสืบสานพระราชปณิธานในการเผยแพร่องค์ความรู้ศาสตร์พระราชาต่อไป โดยในปีพ.ศ. 2561 เป็นคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร) และเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ในปีที่ 6 ในการปั่นจักรยานรณรงค์จากห้วยกระแทก หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ไปยังพื้นที่เอามื้อสามัคคี อ.หนองแซง จ.สระบุรี