แววศิริ ฤทธิโยธี

แววศิริ ฤทธิโยธี

บ้านสวนอิสรีย์เกษตรอินทรีย์และฟาร์มม้าเมืองจันท์ ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

สวนผลไม้เกษตรอินทรีย์ วิถีธรรมชาติที่ทำได้จริง

แววศิริ (แหมว) เจ้าของสวนผลไม้และฟาร์มม้าสำหรับอาชาบำบัด  จ.จันทบุรี  เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งผลไม้ ซึ่งแทบจะทั้งหมดใช้สารเคมีอย่างมากมายในทุกขั้นตอนของการปลูกไปจนถึงเก็บเกี่ยว  แววศิริก็เช่นกัน เคยผ่านชีวิตติดเคมีมาก่อนเหมือนเกษตรกรรายอื่น ๆ โดยเฉพาะเมื่อได้มาปลูกมะละกอซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด ถึงขนาดฉีดเช้าเก็บเย็น จนไม่กล้ากินเองและสั่งห้ามไม่ให้คนในบ้านกิน 

เมื่อตระหนักว่าการฉีดพ่นยาแม้ว่าจะไม่ได้ทำเอง โดยให้คนงานเป็นผู้ฉีดพ่น พวกเขาก็ได้จะรับสารพิษสะสมในร่างกายแทน เช่นเดียวกับคนกินก็จะได้รับสารพิษไปด้วย ด้วยความห่วงใยในสุขภาพตนเองและผู้อื่น จึงทำให้แววศิริค่อย ๆ เปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์ ปรับลดจนกระทั่งเลิกใช้สารเคมีอย่างสิ้นเชิง โดยนำความรู้จากการอบรมที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด และคำแนะนำของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดจันทบุรีมาใช้ เช่น ทำปุ๋ยหมัก และทำยาไล่แมลงจากสมุนไพร เป็นต้น จนผ่านการรับรองมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ (Organic Thailand) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภายใต้ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม  PGS (Participatory Guarantee System)

โครงการฯ ได้มาเอามื้อสามัคคีที่นี่ ในปี 6 (พ.ศ. 2561) สร้างด้วยการขุดคลองไส้ไก่ ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ห่มดิน แห้งชาม น้ำชาม ปลูกแฝก สร้างเตาเผาถ่าน และให้ความรู้เรื่องสารชีวภาพเพื่อการควบคุมแมลงศัตรูพืช เพื่อสร้างต้นแบบสวนผลไม้เกษตรอินทรีย์