สุดที่รัก สายปลื้มจิตต์

สุดที่รัก สายปลื้มจิตต์

อาจารย์ประจำวิชาเอกภูมิทัศน์ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ภูมิสังคมนั้นยิ่งใหญ่มาก การได้มาลงพื้นที่คลุกคลีกับคน คือ การมาเรียนรู้สังคม

อ.สอง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านภูมิทัศน์ และปริญญาโท ด้านสถาปัตยกรรมผังเมือง จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และทำงานเป็นอาจารย์ที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่สถาบันฯ  ในปี 2559 ได้มีโอกาสเข้าประชุมกับผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล (อ.โก้) คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในขณะนั้น โดยการชักชวนของหัวหน้าภาควิชา และคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ซึ่ง อ.โก้ ได้นำเสนองานโครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ปี 4 ก็รู้สึกจับใจ เพราะสอดคล้องกับหลักที่เธอยึดถือเสมอมา  คือ ปฏิบัติบูชา ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

อ.โก้ เห็นว่าสนใจ จึงชวนไปเอามื้อที่บ้านห้วยกระทิง อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อลงแปลงทำงาน ก็ประทับใจในความสามัคคี เห็นความสุข แม้จะเหน็ดเหนื่อย ฝนตก แดดออก แม้แต่เด็กเล็กก็ไม่หยุด เด็กตัวน้อยที่เล็กเกินกว่าจะทำงาน ก็มาร้องเพลงให้กำลังใจผู้ใหญ่ ทำให้เกิดกำลังใจ เพราะเป้าหมายคือ เรามาช่วยเด็ก ๆ ผู้ที่จะเป็นกำลังสำคัญต่อไปในอนาคต 

เมื่อ อ.โก้ นำการออกแบบพื้นที่มาให้ดู จึงตระหนักว่า ตนเรียนมาทางด้านภูมิทัศน์ ซึ่งนอกจากอยากจะเผยแพร่องค์ความรู้ศาสตร์พระราชาด้วยใจแล้ว ยังเป็นหน้าที่ที่เธอควรจะทำ จากนั้นเธอก็ติดตามไปเอามื้อเรื่อย ๆ และเข้าอบรมที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง และได้ร่วมงานกับมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ จนเป็นเพื่อนช่วยเหลืองานกันมาจนทุกวันนี้

อ.สอง ได้เข้าร่วมกับโครงการฯ ในปีที่ 4 (พ.ศ. 2559) ด้วยการเป็นพิธีกรภาคสนามที่ จ.ราชบุรี จากนั้นก็ทำหน้าที่นี้เรื่อยมาจนทุกวันนี้ เธอเห็นว่า การที่ได้ไปเอามื้อบ่อย ๆ ทำให้รู้จักกับเครือข่าย เมื่อเป็นพิธีกรจึงสามารถทักทายอย่างจริงใจ ทำให้พวกเขาดีใจ และรู้สึกมีคุณค่า ในปีที่ 5 (พ.ศ. 2560) โครงการฯ ได้ไปเอามื้อที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่สถาบันฯ เพื่อให้เป็นที่ศึกษาและเรียนรู้

เธอมีเป้าหมายที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โดยมุ่งหวังที่จะนำศาสตร์พระราชาเข้าสู่แวดวงวิชาการให้ได้