ไกรสร พัฒนยินดี

ไกรสร พัฒนยินดี

ประธานชมรม VR ทางหลวง ประธานชมรมวิทยุสมัครเล่นบางคล้า และนายกสมาคมวิทยุสมัครเล่นฉะเชิงเทรา

ไกรสร หรือ พ่อไกรสร ที่ชาวกสิกรรมธรรมชาติและผู้ร่วมโครงการฯ เรียกขาน เป็นนักธุรกิจชาวบางคล้า เริ่มสนใจเรื่องวิทยุสื่อสารเพราะได้รับแรงบันดาลใจจากที่เห็นในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงงานผ่านเครือข่ายวิทยุสื่อสาร จึงอยากใช้วิทยุสื่อสารในการช่วยเหลือสังคม และเพื่อที่จะได้มีโอกาสถวายงานพระองค์ทางวิทยุสื่อสาร นอกจากนี้ ยังเป็นช่องทางที่เขาใช้ติดต่อกับครอบครัวยามที่ต้องเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดนาน ๆ

ในปี 2525 จึงได้ไปสอบวิทยุสมัครเล่น นับจากนั้น เขาก็ทำงานอาสาสมัคร และต่อมาได้ก่อตั้งชมรม VR ทางหลวง กลุ่มองค์กรนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อช่วยเหลือผู้คนบนทางหลวงในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมีอาสาสมัครที่เป็นสมาชิกชมรม VR ทางหลวงกว่า 8,000 คน

ในสมัยก่อนนั้น ยังไม่มีการใช้โทรศัพท์มือถือแพร่หลาย วิทยุสื่อสารจึงเป็นช่องทางสำคัญในการติดต่อ เพื่อแจ้งเหตุ ประสานเหตุส่งต่อมูลนิธิ หรือหน่วยกู้ภัยต่าง ๆ  ได้รวดเร็วทันเหตุการณ์ ลดความสูญเสีย เพราะเพียงเสี้ยวนาทีก็มีความสำคัญชีวิตผู้คนบนทางหลวง

นอกจากการแจ้งเหตุ ประสานเหตุบนทางหลวงแล้ว เหล่าจิตอาสายังได้ช่วยงานสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งงานในจังหวัดฉะเชิงเทรา และช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ  อาทิ ปี 2539 เกิดเหตุวาตภัยครั้งใหญ่ที่อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ทรงติดตามเหตุการณ์ และได้พระราชทานคำแนะนำในการแก้ปัญหาสัญญาณวิทยุขาดหายแก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร อาสากู้ภัย ด้วยพระองค์ ผ่านอุปกรณ์สื่อสาร ซึ่งไกรสรได้มีส่วนร่วมในประสบการณ์ครั้งนั้นด้วย

ในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นปีที่ 1 ของโครงการฯ ชมรม VR ทางหลวง ได้ร่วมกิจกรรมกับโครงการฯ โดยช่วยดูแลความปลอดภัยด้านการจราจร และอำนวยความสะดวกให้ขบวนจักรยานและทีมงาน นับแต่นั้นเป็นต้นมา ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ มาจนถึงปัจจุบัน การร่วมกิจกรรม ทำให้ทีมจิตอาสาได้เรียนรู้เรื่องโคก หนอง นา และนำความรู้กลับไปทำที่บ้าน ส่งต่อความรู้และแรงบันดาลใจสู่ผู้คนอีกมากมายให้เข้าใจความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง และเดินตามศาสตร์พระราชา

การทำงานช่วยเหลือสังคมของพ่อไกรสรได้สร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตในด้านต่าง ๆ ทั้งการพัฒนาตนเอง การพัฒนาจิตใจของการเป็นผู้ให้ เกิดความเปลี่ยนแปลงในครอบครัว ที่ทุกคนในบ้านทั้งลูกชาย ลูกสาว และลูกเขย สมัครสมานสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวในการสนับสนุนงานของชมรมในการช่วยเหลือสังคม นับเป็นความภูมิใจของครอบครัวพัฒนยินดี