รู้จักโครงการ

คนมีใจ

คนมีใจ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาคน ด้วยแนวคิด "ต้องระเบิดจากข้างใน" อันมีความหมายว่า ต้องมุ่งพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้คนและครอบครัวในชุมชนที่เข้าไปพัฒนา ให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน แล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก โครงการฯ ได้น้อมนำแนวทางนี้มาปฏิบัติจนประสบผลสำเร็จในการสร้าง “คนมีใจ” เพื่อเป็นคนต้นแบบและขยายผลเป็น "เครือข่าย" สู่ “ศูนย์เรียนรู้” ต่อไป