​​​​​​​โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปี 5 <br>พ.ศ. 2560 จ.อุดรธานี
6-8 ต.ค. 2560

​​​​​​​โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปี 5
พ.ศ. 2560 จ.อุดรธานี

วิธีการเดินทาง

โครงการฯ ในปีที่ 5 นี้ ได้ดำเนินงานเดินหน้าขยายผลจัดการ ดิน น้ำ ป่า อย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา ด้วยความร่วมมือจากพันธมิตรจากทุกภาคส่วน ภายใต้แนวคิด "แตกตัวทั่วไทย เอามื้อสามัคคี" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานองค์ความรู้ศาสตร์พระราชา ในการบริหารจัดการ ดิน น้ำ ป่า แก่พสกนิกรชาวไทย ส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวความสำเร็จของผู้นำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามสภาพภูมิสังคม เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ สู่การลงมือปฏิบัติ พร้อมขยายผลความสำเร็จของโครงการฯ จากลุ่มน้ำป่าสักสู่ลุ่มน้ำอื่น ๆ อันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง อย่างยั่งยืน

การ "เอามื้อสามัคคี" หรือ "การลงแขก" ตามประเพณีดั้งเดิมของคนไทย ถูกนำมาเป็นกลวิธีในการขับเคลื่อนเพื่อประสานความสามัคคีเชื่อมโยงเครือข่ายต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน และขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องมือในการขยายเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย นอกจากนั้น ยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้จากการปรับปรุงพื้นที่ตามแนวทางศาสตร์พระราชาในสภาพภูมิสังคมที่แตกต่างกัน โดยโครงการได้กำหนดพื้นที่เป้าหมาย "เอามื้อสามัคคี" ขึ้น ใน 4 พื้นที่ คือ กรุงเทพฯ จ.ราชบุรี จ.อุดรธานี และจ.เชียงใหม่

เอามื้อสามัคคี ครั้งที่ 3: เครือข่ายสภาคริสตจักรนาเรียง ต.นาเรียง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

ระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2560

เพื่อสร้างต้นแบบการรวมกลุ่มของชาวบ้านคริสตจักรนาเรียง ที่ร่วมกันต่อสู้กับความแห้งแล้งของธรรมชาติด้วยศาสตร์พระราชาในการจัดการน้ำ ในพื้นที่ของแสวง ศรีธรรมบุตร เจ้าของพื้นที่ บ้านนาเรียง ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี โดยการเอามื้อสามัคคี ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ปลูกแฝก และหยอดเมล็ดถั่วเขียว เพื่อสร้างความสมบูรณ์ของพื้นที่ และร่วมปลูกต้นดาวเรืองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สำหรับพื้นที่หลังคริสตจักรนาเรียง ทำกิจกรรมสร้างฝายคันกั้นน้ำคลองประชารัฐ ทำแซนวิชปลา และสังเกตการตรวจวิเคราะห์ดิน น้ำ อากาศ โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเพื่อเก็บข้อมูลโครงการวิจัย “การออกแบบเชิงภูมิสังคมไทย การติดตามและประเมินผลเพื่อบริหารจัดการน้ำชุมชนอย่างมีส่วนร่วม” เพื่อจัดเก็บข้อมูลของพื้นที่ที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามกระแสพระราชดำริ ไปใช้ในการจัดการดิน น้ำ และป่า ให้เป็นไปอย่างมีระบบและได้มาตรฐานทางวิชาการ สามารถนำฐานข้อมูลมาประมวลผลในมิติต่าง ๆ ทั้งมิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคม และมิติทางสภาพแวดล้อม

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560

กิจกรรม

 • บรรยายเรื่อง "ภารกิจจอบเปลี่ยนโลก ด้วยพลังเครือข่ายเอามื้อสามัคคี" โดย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร
   

วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560

กิจกรรม

 • ลงพื้นที่ แบ่งกลุ่มกิจกรรม
 1. ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
 2. หยอดเมล็ดถั่วเขียว
 3. ปลูกแฝก ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน
 4. ปลูกต้นดาวเรือง
 • รวมพล ณ คลองประชารัฐ แบ่งกลุ่มกิจกรรม
 1. ทำฝายคันกั้นน้ำคลองประชารัฐ
 2. ทำแซนวิชปลา (คลังเสบียงปลา)
 • การแข่งขันพายเรือ VIP
 • เวทีเสวนา "การสร้างต้นแบบจากชาวบ้านสู่ความร่วมมือ 7 ภาคี ด้วยกิจกรรมเอามื้อสามัคคี"
   

วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560

กิจกรรม

 • เก็บงาน ทำฝาย และปลูกต้นไม้

แผนที่

นำทางใน Google

กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ครั้งที่ 3

เครือข่ายสภาคริสตจักรนาเรียง ต.นาเรียง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี - แสวง ศรีธรรมบุตร
ระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2560