​​​​​​​โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปี 5 <br>พ.ศ. 2560 กรุงเทพฯ
9 มิ.ย. 2560

​​​​​​​โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปี 5
พ.ศ. 2560 กรุงเทพฯ

วิธีการเดินทาง

โครงการฯ ในปีที่ 5 นี้ ได้ดำเนินงานเดินหน้าขยายผลจัดการ ดิน น้ำ ป่า อย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา ด้วยความร่วมมือจากพันธมิตรจากทุกภาคส่วน ภายใต้แนวคิด "แตกตัวทั่วไทย เอามื้อสามัคคี" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานองค์ความรู้ศาสตร์พระราชา ในการบริหารจัดการ ดิน น้ำ ป่า แก่พสกนิกรชาวไทย ส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวความสำเร็จของผู้นำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามสภาพภูมิสังคม เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ สู่การลงมือปฏิบัติ พร้อมขยายผลความสำเร็จของโครงการฯ จากลุ่มน้ำป่าสักสู่ลุ่มน้ำอื่น ๆ อันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง อย่างยั่งยืน

การ "เอามื้อสามัคคี" หรือ "การลงแขก" ตามประเพณีดั้งเดิมของคนไทย ถูกนำมาเป็นกลวิธีในการขับเคลื่อนเพื่อประสานความสามัคคีเชื่อมโยงเครือข่ายต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน และขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องมือในการขยายเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย นอกจากนั้น ยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้จากการปรับปรุงพื้นที่ตามแนวทางศาสตร์พระราชาในสภาพภูมิสังคมที่แตกต่างกัน โดยโครงการได้กำหนดพื้นที่เป้าหมาย "เอามื้อสามัคคี" ขึ้น ใน 4 พื้นที่ คือ กรุงเทพฯ จ.ราชบุรี จ.อุดรธานี และจ.เชียงใหม่

เอามื้อสามัคคี ครั้งที่ 1: สถาบันสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560

ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และพื้นที่กสิกรรม แปลงเกษตรสาธิต คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เข้ามามีบทบาทในการออกแบบการใช้พื้นที่และการกักเก็บน้ำตามแนวคิด “โคก หนอง นา” โมเดล ให้กับประชาชนผู้สนใจ ซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากประชาชน มีผู้แจ้งความจำนงเพื่อขอรับบริการออกแบบพื้นที่เป็นจำนวนมาก จนไม่อาจให้บริการได้ทั้งหมด ทำให้ในปี พ.ศ. 2560 นี้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจึงมีแนวคิดในการขยายองค์ความรู้การออกแบบพื้นที่เชิงสถาปัตยกรรมตามศาสตร์พระราชา เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ผ่านการจัดอบรมคณาจารย์และนักศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทั้ง 18 สถาบันทั่วประเทศ เพื่อขยายเครือข่ายภาควิชาการ ที่มีศักยภาพในการให้บริการประชาชนที่สนใจในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศต่อไป

กิจกรรมเอามื้อสามัคคีที่พื้นที่กสิกรรม แปลงเกษตรสาธิต คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ออกแบบและปรับปรุง เพื่อสร้างพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับการทำเกษตรในเมืองแก่ประชาชนต่อไปในอนาคต นอกจากนั้น ยังสนับสนุนให้นักศึกษาได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง ภายใต้แนวคิด Play + Learn = เพลิน area

กิจกรรม

  • พิธีแถลงข่าวเปิดโครงการฯ ปี 5 นิทรรศการโครงการฯ กาดหมั้ว
  • ตลาดธรรมชาติ ตลาดนัด "จากภูผา สู่มหานที" การแสดงทางวัฒนธรรม ฯลฯ
  • การเอามื้อสามัคคี โดยพนักงานเชฟรอน เครือข่ายเอามื้อสามัคคีจากทั่วประเทศ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ณ พื้นที่กสิกรรม แปลงเกษตรสาธิต ที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • การเสวนาเชิงปฏิบัติการ "สานต่อศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างยั่งยืน" ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประสม รังสิโรจน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนที่

นำทางใน Google

กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ครั้งที่ 1

สถาบันสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

วันที่ 9 มิถุนายน 2560