กิจกรรมเอามื้อสามัคคี
14 ก.พ. 2563

กิจกรรมเอามื้อสามัคคี

วิธีการเดินทาง

โครงการ "พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน" ปีที่ 8 จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ณ แปลงนายนพรัตน์ เด่นสอยดาว ชาวปกาเกอะญอแห่ง บ.แม่แดดน้อย ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ พื้นที่ป่าสนที่สำคัญของประเทศ เพื่อฟื้นฟูและปกป้องพื้นที่ป่าต้นน้ำแจ่ม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของลุ่มน้ำปิง ด้วยการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าอย่างยั่งยืน ลดการรุกป่า แก้ปัญหาฝุ่นควันและไฟป่า อีกทั้งสร้างต้นแบบให้เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการลงมือปฏิบัติเพื่อการพึ่งตนเอง โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมราว 100 คน

 

กำหนดการกิจกรรมเอามื้อสามัคคี

07:00 น.     รับประทานอาหารเช้าที่  รร.บ้านแจ่มหลวงวิทยา
08:00 น.     รวมพลที่ รร.บ้านแจ่มหลวงวิทยา เคารพธงชาติ แบ่งกลุ่มทำงาน
08:30 น      เครือข่ายเอามื้อเดินไปแปลงกิจกรรม ระยะทาง 800 ม.
09:00 น.     เริ่มทำกิจกรรม
                  - ขุดนาขั้นบันได
                  - ขุดคลองใส้ไก่
12:00 น.     รับประทานอาหารที่แปลงเอามื้อ
13:00 น.     รวมพล สรุปกิจกรรมช่วงเช้า
13:30 น.     ทำกิจกรรมเอามื้อต่อ
                 - ขุดนาขั้นบันได
                 - ขุดคลองไส้ไก่
                 - ปลูกต้นไม้
                 - ห่มดิน/คลุมดิน
                 - แห้งชาม น้ำชาม
16:00 น.    สรุปกิจกรรมทั้งหมด
16:30 น.    ผู้ร่วมเอามื้อเดินกลับไปที่ รร.บ้านแจ่มหลวงวิทยา ระยะทาง 800 ม.
17:00 น.    รับประทานอาหารเย็นที่จุดรวมพล รร.บ้านแจ่มหลวงวิทยา
                จบกิจกรรม

เอามื้อสามัคคี จ.เชียงใหม่

ณ แปลงนายนพรัตน์ เด่นสอยดาว อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่