กิจกรรม CMS สู้ อยู่ หนี รอดพอดีด้วยศาสตร์พระราชา
9-12 ก.ค. 2563

กิจกรรม CMS สู้ อยู่ หนี รอดพอดีด้วยศาสตร์พระราชา

วิธีการเดินทาง

โครงการ "พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน" ปีที่ 8 จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ในหลักสูตรการป้องกัน เตือนภัย และฟื้นฟูชุมชนในภาวะวิกฤต หรือ CMS (Crisis Management Survival Camp) ภายใต้แนวคิด "CMS สู้ อยู่ หนี รอดพอดีด้วยศาสตร์พระราชา" ณ ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาคืนป่าสัก โรงเรียนสงครามพิเศษ และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (วัดใหม่เอราวัณ) อ.เมือง จ.ลพบุรี ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน เพื่อสร้างความตระหนักรู้และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับมือเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งการเตรียมป้องกัน การพึ่งพาตนเองเมื่อเกิดวิกฤต การฟื้นฟูวิถีชีวิตหลังภัยพิบัติ

กำหนดการกิจกรรม CMS สู้ อยู่ หนี รอดพอดีด้วยศาสตร์พระราชา

วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.ค. 63
ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาคืนป่าสัก
15:00-17:00 น.        ลงทะเบียนเข้าที่พัก รับกระเป๋าชุดฝึกอบรม
19:00-21:00 น.        ปฐมนิเทศ  แบ่งกลุ่ม  แบ่งสี  ทำข้อตกลงร่วมกัน
                              ครูกระบวนการ: ร.ท.ภูวเดช ปาจรียานนท์ (จ่าใหญ่) และอัญชุลี ไชยรินทร์ (ครูนิด)
21:00 น.                  พักผ่อน

วันศุกร์ที่ 10 ก.ค. 63
ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาคืนป่าสัก
06:00-08:00 น.       ประสบการณ์เผชิญเหตุน้ำท่วมใหญ่ปี 2554 ณ วัดชูจิตธรรมาราม
                              กว่าจะมาเป็นหลักสูตร CMS  ผู้สอน: ปรีชา บุญศรี
08.00-08.30 น.       ภารกิจหน้าเสาธง รับประทานอาหารเช้า        
09:00-09.10 น.        กล่าวเปิดอบรม โดย พล.อ.ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า ที่ปรึกษาหลักสูตร (ประธานคณะทำงานจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเพื่อการป้องกัน เตือนภัย และฟื้นฟูชุมชนในภาวะวิกฤต)
 09.10 -12.00น.        หลักกสิกรรมธรรมชาติ ผู้สอน: อ.ไตรภพ โคตรวงษา
 12:00-13:00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน
 13:00-18:00 น.        ฐานเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองในภาวะวิกฤติ
                               ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ผู้สอน: อ.บุญล้อม เต้าแก้ว
                               สมุนไพรใกล้ตัวรักษาโรค ผู้สอน: อ.จำรัส เพชรดงไพร (ละ)
18:00-19:00 น.         เคารพธงชาติ รับประทานอาหารเย็น
19:00-20:30 น.        วิชาหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการรับมือวิกฤตในยุค Disruption
                               ผู้สอน: ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร
20:30 น.                  รับแท็คติดกระเป๋า ครูฝึกแจ้งผู้อบรมให้เก็บสัมภาระให้พร้อม เผื่อต้องเจอสถานการณ์ฉุกเฉิน
21:00 น.                   พักผ่อน

วันเสาร์ที่ 11 ก.ค. 63
ศูนย์ศาสตร์พระราชาคืนป่าสัก - โรงเรียนสงครามพิเศษ - วัดใหม่เอราวัณ - ห้วยกระแทก
05:30 น.                   รวมพล ชี้แจงกิจกรรม โดยครูกระบวนการ  
05:45น.                    ออกเดินทาง จากศูนย์ศาสตร์พระราชาคืนป่าสัก (รถหกล้อจาก รร. ศสพ. นสศ. จำนวน 3 คัน) ไป จุด 1 ลานบอลลูนฐาน 2
06:10-07:15 น.          จุด 1. ลานบอลลูนฐาน 2 เรียนรู้ทัศนสัญญาณ (ร่มบิน)
                               ผู้สอน: จสอ.ธนัท ภปางศรีวงษ์
07:15-07:30 น.         รับประทานอาหารเช้า
07:30-07:50 น.         เดินเท้าประมาณ 1.8 กม. ไป  จุด 2:  วัดใหม่เอราวัณ
08:00 น.                   ภารกิจเคารพธงชาติ จุด 2:  วัดใหม่เอราวัณ
                                ครูกระบวนการ: ร.ท.ภูวเดช ปาจรียานนท์ (จ่าใหญ่)
08:20-10:30 น.         จุด 2: วัดใหม่เอราวัณ วิชาปฐมพยาบาล ผู้สอน: ชุดเสนารักษ์ ทหารรบพิเศษ
10:30-12:30 น.          วิชา เงื่อนเชือก ทฤษฏีการเอาตัวรอดในน้ำ  ผู้สอน: ร.ท.อร่าม นวลดี        
12:30-13:15 น.           รับประทานอาหารกลางวัน
13:15-15:00 น.           บทเรียนจากปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ้ำหลวง
                                ผู้บรรยาย: พ.อ.นพ.ภาคย์ โลหารชุน
15:00-17:30 น.          วิชาการดำรงชีพในภาวะวิกฤต ผู้สอน: พ.ต.ชัยรวิช ลิบลับ
17:30 น.                   ขึ้นรถเพื่อไปยัง จุด 3 โซน A
                               ครูฝึกจำลองสถานการณ์ให้ทุกกลุ่ม
18:00-22:00 น.         จุด 3: โซน A จุดพักแรม 1  ทำกิจกรรม สร้างที่พัก ทำอาหาร
                                รับประทานอาหาร  มอบภารกิจปัญหา 24 ชม./พักผ่อน
                                เผชิญสถานการณ์ 24 ชม. (ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเจอภาวะวิกฤต ต้องอพยพออกจากจุดพัก)
22:00-23:59 น.        เดินเท้าตามแนวธรรมชาติ/ตามถนน ประมาณ 2 กม. ไปยัง จุด 4 โคกน่าน
                               จุด 4 โคกน่าน จุดพักแรม 2: ทำกิจกรรมสร้างที่พัก (อีกครั้ง)
00:01 น.                   พักผ่อน

วันอาทิตย์ที่ 12 ก.ค. 63
ห้วยกระแทก
06:00-08:00 น.        เดินเท้าประมาณ 100 ม.ไปยัง จุด 5: ลานจอดรถ (ระหว่างโคกน่าน-โคกตาก)
                               จุด 5: ลานจอดรถ (ระหว่างโคกน่าน-โคกตาก) จุดรับอาหารจากอากาศยาน
                               แต่ละกลุ่มจะมีการใช้สัญญานติดต่อกับอากาศยานไม่เหมือนกัน รับอาหารจากร่มบิน ผู้สอน: จสอ.ธนัท ภปางศรีวงษ์
                               รับประทานอาหารเช้า
08:00-08:10 น.        เดินเท้าประมาณ 60 ม. ไปยัง จุด 6
                               จุดที่ 6: โคกตาก
08:10-09:45 น.        จุด 7:  บริเวณข้างโคกตาก เรียนรู้การประกอบทุ่นข้ามลำน้ำ  ผู้สอน: ร.ท.อร่าม นวลดี
                              จุดข้ามน้ำที่ 1 ข้างโคกตาก – โคกสุรินทร์  ข้ามน้ำด้วยอุปกรณ์ที่ประกอบขึ้น
09:45-10:00 น.        เดินเท้าประมาณ 500 ม. ไปยัง จุด 8 ฝั่งตรงข้ามต้นตะขบ ผาหนุมาน
10:00-11:00 น.         จุดที่ 8: ฝั่งตรงข้ามต้นตะขบ ผาหนุมาน จุดข้ามน้ำที่ 2 ผูกเงื่อนเชือก (จากที่เรียนมา)
                              ยึดกับเชือกหลักที่เตรียมไว้ เพื่อข้ามไปยังผาหนุมาน
11:00-12:00 น.         จุด 9: ลานใต้ต้นตะขบ ผาหนุมาน สรุปกิจกรรมทั้งหมด ปิดการฝึกอบรม
                              กล่าวสรุปและปิดการฝึกอบรม โดย พล.อ.ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า
                              มอบเสื้อสามารถแด่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
                              ถ่ายภาพหมู่หน้าผาหนุมาน
12:00-13:30 น.        ขึ้นรถกลับศูนย์ฯ คืนป่าสัก รับประทานอาหารเที่ยง อาบน้ำ เก็บสัมภาระ
13:30 น.                  จบกิจกรรม เดินทางกลับ

กิจกรรม "CMS สู้ อยู่ หนี รอดพอดีด้วยศาสตร์พระราชา"

กิจกรรม "CMS สู้ อยู่ หนี รอดพอดีด้วยศาสตร์พระราชา"
หลักสูตรการป้องกัน เตือนภัย และฟื้นฟู ชุมชนในภาวะวิกฤต