โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปี 8 <br>จ.ฉะเชิงเทรา
25 - 27 ก.ย. 2563

โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปี 8
จ.ฉะเชิงเทรา

วิธีการเดินทาง

โครงการ "พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน" เดินหน้าสู่ปีที่ 8 ภายใต้แนวคิด "สู้ทุกวิกฤต รอดพอดีด้วยศาสตร์พระราชา" เพื่อสร้างความรู้ความตระหนักแก่ประชาชนในการเตรียมความพร้อมรับมือกับน้ำท่วม น้ำแล้ง โรคระบาด และสถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมนำเสนอตัวอย่างความสำเร็จของคนมีใจที่ใช้ศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางปฏิบัติทำให้รอดในทุกวิกฤต เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นต่อ ๆ ไปอย่างต่อเนื่อง พร้อมวางมาตรการความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับภาวะปกติใหม่ (New Normal)

กิจกรรมเอามื้อสามัคคี จ.ฉะเชิงเทรา

โครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ปีที่ 8 จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ระดมอาสาสมัครเกือบ 400 คน สร้างพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นาขาวัง แบบกสิกรรมธรรมชาติ ณ พื้นที่ของนายชัชวาล เกษมสุข ต.คลองบ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาของชาวลุ่มน้ำบางปะกงในการจัดการพื้นที่กสิกรรมในระบบนิเวศ 3 น้ำ คือ น้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม ที่ประยุกต์เข้ากับการทำโคก หนอง นา ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของลุ่มน้ำบางปะกง แหล่งผลิตอาหารสำคัญของประเทศ และสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน 

กิจกรรมเอามื้อสามัคคี จ.ฉะเชิงเทรา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 ก.ย.2563 

วันที่ 25-26 ก.ย. 2563

เป็นกิจกรรมการปั่นจักรยานรณรงค์ ของกลุ่มนักปั่นสะพานบุญ 70 คน ซึ่งมี ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร นายไตรภพ โคตรวงษา และนายวรเกียรติ สุจิวโรดม คนมีใจเจ้าของแปลงชาวนามหานครร่วมปั่นด้วย โดยเริ่มต้นทางจากแปลงชาวนามหานคร อ.หนองจอก กรุงเทพมหานคร จนถึงพื้นที่ของนายชัชวาล เกษมสุข อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี เพื่อสร้างต้นแบบโคก หนอง นาขาวัง ในวันถัดมา รวมระยะทาง 102 กม. โดยแวะพักเยี่ยมเยียนคนมีใจเครือข่ายลุ่มน้ำบางปะกง และทำกิจกรรมระหว่างทาง อาทิ  เดวารีสอร์ท ของคุณดวงดาว วิศิษฎ์ศิลป์ (เก๋)  ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ วิถีชุมชนตำบลสิบเอ็ดศอก (บ้านกระถิน) ของคุณชลิตา ไทยแก่น (กระถิน) และแวะเยี่ยมบ้านครู (บ้านเกิด อ.ยักษ์) ที่บ้านหนองตีนนก เป็นต้น

วันที่ 26 ก.ย. 2563 เป็นกิจกรรมเอามื้อสามัคคี สร้าง “โคก หนอง นาขาวัง” แบบกสิกรรมธรรมชาติ ณ พื้นที่ของนายชัชวาล เกษมสุข ต.คลองบ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้ร่วมเอามื้อสามัคคี เกือบ 400 คน ได้แก่ ผู้บริหารและพนักงานเชฟรอนรวมถึงบริษัทในเครือ นอกจากนี้เป็นผู้เอามื้อจากเครือข่ายมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ เครือข่ายโคก หนอง นา ฉะเชิงเทรา กลุ่มเรียนกับแปลงถือแรงสามัคคี ชาวนามหานคร สวนล้อมศรีรินทร์ โรงเรียนบ้านโป่งเกต สระบุรี โรงเรียนบ้านหนองปีกนก ลพบุรี และผู้สมัครจากเฟซบุ้ก 

การสร้าง “โคก หนอง นาขาวัง” แบบกสิกรรมธรรมชาติ จะแตกต่างจากการทำนาขาวังแบบดั้งเดิม โดยจะทำคันดินกั้นระหว่างแปลงนากับคูน้ำ เพื่อประโยชน์ในการกักเก็บน้ำและควบคุมระดับน้ำในแปลงนา นอกจากนี้ยังต้องเป็นการทำเกษตรอินทรีย์อีกด้วย  ซึ่งออกแบบและควบคุมการปรับพื้นที่โดยพระอาจารย์สายชล ขันติธัมโม (พระอาท) เจ้าอาวาสวัดหนองสองห้อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ปรับพื้นที่ประมาณ 18 ไร่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ทำนาขาวังอินทรีย์ 5 ไร่ ประกอบด้วยการทำขาวังรอบแปลงนา ขุดหนองน้ำ คลองไส้ไก่ ปรับพื้นที่ส่วนอื่น ๆ ให้เป็นโคก ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และพื้นที่ทำสวนผสมผสาน
 

กิจกรรมเอามื้อ

แผนที่

เตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง

คำถามที่พบบ่อย

แผนที่

นำทางใน Google

เอามื้อสามัคคี จ.ฉะเชิงเทรา

“โคก หนอง นาขาวัง” ต.คลองบ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา