โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปี 8<br>จ.ชัยภูมิ
14 - 16 ส.ค. 2563

โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปี 8
จ.ชัยภูมิ

วิธีการเดินทาง

โครงการ "พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน" เดินหน้าสู่ปีที่ 8 ภายใต้แนวคิด "สู้ทุกวิกฤต รอดพอดีด้วยศาสตร์พระราชา" เพื่อสร้างความรู้ความตระหนักแก่ประชาชนในการเตรียมความพร้อมรับมือกับน้ำท่วม น้ำแล้ง โรคระบาด และสถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมนำเสนอตัวอย่างความสำเร็จของคนมีใจที่ใช้ศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางปฏิบัติทำให้รอดในทุกวิกฤต เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นต่อ ๆ ไปอย่างต่อเนื่อง พร้อมวางมาตรการความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับภาวะปกติใหม่ (New Normal)

โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปี 8 จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ณ ศูนย์ปราชญ์ศาสตร์พอเพียง บอกเล่าก้าวตาม ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2563 เพื่อสร้าง “โคก หนอง นา ชัยภูมิโมเดล” พื้นที่เรียนรู้ศาสตร์พระราชา ต้นแบบในการฟื้นฟูต้นน้ำชีแม่น้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงภาคอีสาน ให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของผู้คนและนักท่องเที่ยวที่สนใจ เน้นการฝึกอบรม เพื่อผลักดันองค์ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางศาสตร์พระราชา สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อรักษาฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวชัยภูมิได้อย่างยั่งยืน

กิจกรรมที่ทำ ได้แก่ การขุดคลองไส้ไก่ ทำแปลงผักสุขใจ (ปลูกผักในกระบะ) โรงปุ๋ยแสนขยัน (ปุ๋ยจากมูลวัว) หนองปลาโตไว (แซนด์วิชปลา สร้างแหล่งอาหารครบวงจร) ดำนาอินทรีย์ และปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เป็นต้น โดยมีวิทยากรจากมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ รวมถึง ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร (อ.ยักษ์) สาธิตและให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมราว 200 คน จากสมาชิกเครือข่ายมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติและคนมีใจจาก จ.สระบุรี จ.ลพบุรี จ.เลย จ.บุรีรัมย์ และคนมีใจในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ

ศูนย์ปราชญ์ศาสตร์พอเพียง บอกเล่าก้าวตาม ต้นแบบแห่งการสานพลังสามัคคี รวบรวมคนมีใจจากหลากหลายสาขาอาชีพ เพื่อร่วมกันมอบความรู้ในการดำเนินชีวิตและเสริมสร้างสุขภาพตามแนวทางศาสตร์พระราชาแก่ชาวชัยภูมิและผู้สนใจ เชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน เพื่อกระตุ้นเตือนให้ทุกคนเห็นความสำคัญในการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ทั้งต้นน้ำป่าสักและต้นน้ำชี อีกทั้งเป็นการนำเสนออีกหนึ่งตัวอย่างความสำเร็จในการร่วมมือร่วมใจของภาคีเครือข่ายคนมีใจในการถ่ายทอดองค์ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาและส่งต่อแรงบันดาลใจสู่คนรุ่นต่อ ๆ ไป

 

กำหนดการเอามื้อสามัคคี            

วันศุกร์ที่ 14 ส.ค. 2563
12:00 น.        ลงทะเบียน
13:00 น.        กิจกรรมเตรียมแปลงนาอินทรีย์ (แปลงนาสู้แล้ง) ครูพาทำ: กรุงศรี สอนห้วยไพร
18:00 น.        รับประทานอาหารเย็น
19:00 น.        กิจกรรมปฐมนิเทศ แบ่งกลุ่ม แบ่งงาน
                    วิทยากรกระบวนการ: อ.สุดที่รัก สายปลื้มจิตต์และ อ.บุญล้อม เต้าแก้ว
21:00 น.        เข้าที่พัก

วันเสาร์ที่ 15 ส.ค. 2563
07:00 น.              รับประทานอาหารเช้า
08:00 น.              เคารพธงชาติ แบ่งกลุ่ม แบ่งงาน (คนที่มาใหม่)
                           วิทยากรกระบวนการ: อ.สุดที่รัก สายปลื้มจิตต์และ อ.บุญล้อม เต้าแก้ว
08:30-10:00 น.     โรงปุ๋ยแสนขยัน ครูพาทำ:  อ.ไตรภพ โคตรวงษา (อ.เข้ม)
10:20-12:00 น.     คลองไส้ไก่ ครูพาทำ:  อ.บุญล้อม เต้าแก้ว
12:00-13:00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
13:00-14:30 น.      แปลงผักสุขใจ  ครูพาทำ: ทัศนีย์ สีมาวงษ์ (ครูนก)
15:00-17:00 น.      หนองปลาโตไว  ครูพาทำ: พฤกษ์ ภู่ระหงษ์ (ครูสอง)
16:30-18:00 น.      ดำนาอินทรีย์ ครูพาทำ: กรุงศรี สอนห้วยไพร
18:00 น.               รับประทานอาหารเย็น
19:00-21:00 น.      สนทนาภาษาครูศิษย์ กับ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร
21:00 น.               เข้าที่พักที่วัดนาไก่เซา

วันอาทิตย์ที่ 16 ส.ค. 2563
06:30-09:00 น.  ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง  ครูพาทำ: ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร
                         รับประทานอาหารว่างในแปลง
09:00 น.            เคารพธงชาติ
                         สรุปกิจกรรม วิทยากรกระบวนการ: อ.สุดที่รัก สายปลื้มจิตต์และ อ.บุญล้อม เต้าแก้ว รับประทานอาหารเช้า  
10:00 น.             เดินทางกลับ

แผนที่

นำทางใน Google

เอามื้อสามัคคี จ.ชัยภูมิ

ศูนย์ปราชญ์ศาสตร์พอเพียง บอกเล่าก้าวตาม บ้านเสี้ยวน้อยพัฒนา ต.บ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ