โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปี 6<br> กรุงเทพฯ
20 เม.ย. 2561

โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปี 6
กรุงเทพฯ

วิธีการเดินทาง

ในปีที่ 6 ของโครงการฯ  นับเป็นปีสุดท้ายของระยะที่ 2 ในแผนหลัก 9 ปี คือ ระยะแตกตัว โครงการฯ เน้นการขยายผลในรูปแบบของการ "แตกตัวทั่วไทย เอามื้อสามัคคี" โดยนำภารกิจการเอามื้อสามัคคี หรือการลงแขกช่วยเหลือกันในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมของคนไทย มาเป็นกลวิธีในการขับเคลื่อน โดยได้รับแรงบันดาลใจจากโครงการในพระราชดำริฯ มากำหนดพื้นที่เป้าหมาย "เอามื้อสามัคคี" โดยจัดกิจกรรมใน 4 พื้นที่ คือ กรุงเทพฯ จันทบุรี สระบุรี และน่าน นำเสนอผ่าน “คนต้นแบบ” ที่ใช้ศาสตร์พระราชาแก้ปัญหาในพื้นที่ของตนเองจนประสบความสำเร็จ  เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นต่อ ๆ ไป  พร้อมขยายผลสำเร็จของโครงการฯ จากลุ่มน้ำป่าสักสู่ลุ่มน้ำอื่น ๆ ครอบคลุม 25 ลุ่มน้ำทั่วประเทศไทย สู่การแก้ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้งอย่างยั่งยืน

เอามื้อสามัคคี ครั้งที่ 1: ฐานธรรมธุรกิจ พระราม 9 กรุงเทพฯ

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561

แนวคิด ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชากลางเมืองหลวง 
ด้วยการออกแบบหลักสูตรการอบรมและกิจกรรมให้เหมาะกับวิถีชีวิตของคนเมืองที่มีพื้นที่น้อยและมีเวลาน้อย

กิจกรรม

 • พิธีแถลงข่าวเปิดโครงการฯ ปี 6 
 • ผู้ร่วมเอามื้อและภาคีเครือข่าย รวมพลแบ่งงาน แล้วกระจายกันทำงานสร้างศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชากลางเมืองหลวง ตามจุดต่างๆ ในพื้นที่ฐานธรรมธุรกิจ จำนวน 8 ฐาน
 1. ฐานย่ำก้อนดิน
 2. ฐานปรุงดินปลูก
 3. ฐานเตรียมวัสดุรียูส
 4. ฐานปลูกต้นไม้สวนผักคนเมือง
 5. ฐานเพาะเมล็ดผัก และโรงเรือนเพาะผัก
 6. ฐานคนรักษ์แม่ธรณี (ทำปุ๋ยและน้ำหมักบำรุงดินแบบคนเมือง)
 7. ฐาน โคก หนอง นา โมเดล 
 8. ฐานหลังคามีชีวิต
 • ชม ชิม ช้อป นิทรรศการโครงการฯ การสาธิต ตลาดนัดกสิกรอินดี้ โดยรอบบริเวณงาน

แผนที่

นำทางใน Google

กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ครั้งที่ 1

ฐานธรรมธุรกิจ พระราม 9 กรุงเทพฯ
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561