โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปี 1 <br>พ.ศ. 2556 จ.สระบุรี
27 ก.ค. - 4 ส.ค. 2556

โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปี 1
พ.ศ. 2556 จ.สระบุรี

วิธีการเดินทาง

โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปี 1 พ.ศ. 2556 
กรุงเทพฯ จ.พระนครศรีอยุธยา จ.สระบุรี จ.ลพบุรี

“ศาสตร์พระราชา” เพื่อการแก้ไขปัญหา โดยมองในระดับ “ลุ่มน้ำ”  

โครงการฯ ได้น้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” ลงสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดพื้นที่นำร่อง คือ ลุ่มน้ำป่าสัก เพื่อฟื้นฟูป่าด้วยศาสตร์พระราชาด้านการจัดการป่าโดยใช้หลักการสำคัญ คือ การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การปลูกป่าเปียก การฟื้นฟูดินด้วยการห่มดิน การปลูกแฝก และการจัดการน้ำด้วยการทำฝายชะลอน้ำ ฯลฯ กอปรกับการสร้างพื้นฐานการพัฒนาคนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำมาขับเคลื่อนเพื่อมุ่งหวังที่จะแก้ไขปัญหาสังคมเมือง และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในเวลาเดียวกัน โดยผสานความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและหน่วยงานในพื้นที่ซึ่งล้วนมีเป้าหมายเดียวกัน

ชวนคนไทยเรียนรู้ศาสตร์พระราชา มุ่งแก้ปัญหาเรื่องน้ำและป้องกันภัยพิบัติอย่างยั่งยืน

โดยเชิญชวน คนไทยมารวมพลังเป็น “อาสาสมัครภาคประชาชน”  เรียนรู้ "ศาสตร์พระราชา" ด้านการจัดการ ดิน น้ำ ป่า และการพัฒนา “คน” ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อร่วมกันฟื้นฟู พัฒนา    การดูแลและจัดการน้ำ เพื่อป้องกันภัยแล้ง และอุทกภัยอย่างยั่งยืน ร่วมด้วยคนบันเทิง อย่างเขมนิจ จามิกรณ์ (แพนเค้ก) พิษณุ นิ่มสกุล (บอย) อรรคพันธ์ นะมาตร์ (อ๋อม)  และทรงกลด บางยี่ขัน (ก้อง) ที่พร้อมเดินทางตามรอยพระราชดำรัส 

เดินทางตามรอยพ่อของแผ่นดินจากปลายน้ำสู่ต้นน้ำ รวมระยะทางกว่า 170 กิโลเมตร โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ 9 วัน (27 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2556) และดำเนินการต่อเนื่องเพื่อขยายผล

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2556

เส้นทางกรุงเทพฯ – อยุธยา (โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ – วัดชูจิตธรรมาราม ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา) ระยะทาง 31.7 กิโลเมตร

ดาราผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • พิษณุ นิ่มสกุล (บอย)
 • ทรงกลด บางยี่ขัน (ก้อง)

กิจกรรม

 • พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช
 • พิธีเปิดโครงการฯ และนิทรรศการการจัดการน้ำ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 • กิจกรรม: พื้นที่ปลายน้ำ พร้อมเผชิญเหตุอุทกภัย วัดชูจิตธรรมาราม ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
   

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2556

เส้นทางอยุธยา – สระบุรี (วัดชูจิตธรรมาราม ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา – วัดหนองปลากระดี่ ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี) ระยะทาง 16 กิโลเมตร

ดาราผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • พิษณุ นิ่มสกุล (บอย)

กิจกรรม

 • ฐาน "สู้ อยู่ หนี" เผชิญเหตุน้ำหลาก ฝึกซ้อมการเตรียมความพร้อมรับมือและพึ่งตนเอง เมื่อเผชิญภัยพิบัติ (น้ำท่วม) พื้นที่กลางน้ำ ณ วัดชูจิตธรรมาราม
 • รณรงค์ลดการใช้สารเคมี สาธิต และแจกนํ้ายาอเนกประสงค์
 • การฝึกซ้อมของอาสาสมัครภาคประชาชน เพื่อป้องกัน เตือนภัยและฟื้นฟูชุมชน วัดหนองปลากระดี่ อ.หนองแค จ.สระบุรี
 • ชมหนังกลางแปลงเฉลิมพระเกียรติ
   

วันจันทร์ที่  29 กรกฎาคม 2556

เส้นทางอยุธยา - สระบุรี (วัดหนองปลากระดี่ ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี – วัดหนองโนใต้ ต.หนองโน อ.เมือง จ.สระบุรี) ระยะทาง 17.8 กิโลเมตร

ดาราผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • เขมนิจ จามิกรณ์ (แพนเค้ก)

กิจกรรม

 • เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่กลางน้ำ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหนองโน จ.สระบุรี
 • ทำกิจกรรมกับกลุ่มเยาวชนคนดีของพ่อ ต.หนองโน 
 • ขุดเส้นทางน้ำ เชื่อมหนอง คลอง บึง
 • ช่วยชาวบ้านปลูกป่าชุมชนและเรียนรู้ “ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4  อย่าง” 
 • จัดตั้งกองกำลังภาคพื้นดิน "ต้นแบบ 100 ครอบครัว ปฏิบัติการหลุมขนมครก"
   

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2556

เส้นทางสระบุรี (ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี- วัดหนองโนใต้ ต.หนองโน อ.เมือง จ.สระบุรี- ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จ.สระบุรี) ระยะทาง 11.5 กิโลเมตร

ดาราผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • เขมนิจ จามิกรณ์ (แพนเค้ก)

กิจกรรม

 • สร้างหลุมขนมแรกบนพื้นที่ของกำนันวนิดา ดำรงค์ไชย ที่ ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
 • โยนกล้านาข้าว สร้างฝาย ขุดคลองไส้ไก่ ณ ป่าชุมชนหนองโน จ.สระบุรี
 • กิจกรรมแสดงความพร้อมในการเตรียมรับมือภัยพิบัติ จาก 3 กองร้อย และการช่วยเหลือประชาชน ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร
   

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556

เส้นทางสระบุรี (ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี- ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี- วัดมงคลชัยพัฒนา ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี) ระยะทาง 10.2 กิโลเมตร

ดาราผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • อรรคพันธ์ นะมาตร์ (อ๋อม)

กิจกรรม

 • คนเมืองสระบุรี ร่วมใจเดินตามรอยพ่อ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี 
 • คืนชีวิตให้แม่นํ้าป่าสัก ด้วยระเบิดจุลินทรีย์ก้อน ณ บริเวณสะพานอำนวยสงคราม กลางเมืองสระบุรี
 • ชมต้นแบบการจัดการน้ำ และทฤษฎีใหม่ บนผืนดินของพ่อ ณ วัดมงคลชัยพัฒนา
   

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2556

เส้นทางสระบุรี (วัดมงคลชัยพัฒนา ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี – อ่างเก็บน้ำห้วยหินขาว ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี) ระยะทาง 34.4 กิโลเมตร

ดาราผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • อรรคพันธ์ นะมาตร์ (อ๋อม)

กิจกรรม

 • กิจกรรมทำนาหยอด ห่มดิน ปลูกต้นกล้วย เพื่อคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผืนดิน ณ วัดมงคลชัยพัฒนา
 • ชมต้นแบบการจัดการน้ำ จากต้นน้ำสู่กลางน้ำ "อ่างใหญ่เติมอ่างเล็ก อ่างเล็กเติมสระน้ำ" ณ อ่างเก็บน้ำห้วยหินขาว 
 • ชมหนังกลางแปลงเฉลิมพระเกียรติ
   

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2556

เส้นทางสระบุรี (อ่างเก็บน้ำห้วยหินขาว ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี -– เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี) ระยะทาง 17.8 กิโลเมตร

ดาราผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • ทรงกลด บางยี่ขัน (ก้อง)

กิจกรรม

 • เยี่ยมชมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำและตะกอนของเขื่อน ดูสันทรายที่ตื้นเขิน
 • เวทีตามรอยพ่อ...โจทย์ที่ทุกคนต้องรวมพลังสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ต่อแผ่นดิน
   

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2556

เส้นทางลพบุรี – สระบุรี (เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี – โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี) ระยะทาง 31.6 กิโลเมตร

ดาราผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • ทรงกลด บางยี่ขัน (ก้อง)

กิจกรรม

 • กิจกรรม 9 ฐานเรียนรู้ สาธิตองค์ความรู้โดยนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ โรงเรียนตามรอยพ่อของแผ่นดิน
 • กิจกรรมแก้ปัญหาการกักเก็บน้ำด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ยาบ่อน้ำด้วยมูลวัว
   

วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2556

เส้นทางสระบุรี (โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี - ภูเขาป่า สำนักสงฆ์สิริธโรภาวนา ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี)

ดาราผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • พิษณุ นิ่มสกุล (บอย)
 • เขมนิจ จามิกรณ์ (แพนเค้ก)
 • อรรคพันธ์ นะมาตร์ (อ๋อม)
 • ทรงกลด บางยี่ขัน (ก้อง)

กิจกรรม

 • พลังคนสร้างสรรค์โลก ฟื้นฟูป่าต้นน้ำตามรอยพ่อ ปลูกป่าเปียก สร้างฝายช่วยชะลอและกักเก็บน้ำ และยิงกระสุนเมล็ดพันธุ์เพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้ำบนภูเขา 
 • พิธีปิดโครงการฯ ณ โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ

กิจกรรมปี 1

โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปี 1 พ.ศ. 2556

กรุงเทพฯ จ.พระนครศรีอยุธยา จ.สระบุรี