โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปี 2 <br>พ.ศ. 2557 จ.เพชรบูรณ์
19-27 ก.ค. 2557

โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปี 2
พ.ศ. 2557 จ.เพชรบูรณ์

วิธีการเดินทาง

ในปีที่ 2 โครงการฯ ดำเนินกิจกรรมด้วยการจัดการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในระดับลุ่มน้ำ
ด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ใน 3 รูปแบบ คือ บุคคล ชุมชน และโรงเรียน โดยเน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการจัดการศึกษาทางเลือกตามหลัก “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน
ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ว่า “การพัฒนาอย่าทิ้งวัด” ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ ตั้งแต่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
ไปยังเทือกเขาต้นน้ำป่าสัก บริเวณบ้านหินโง่น อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ รวมระยะทาง 313 กิโลเมตร

นอกจากนั้น ยังได้ร่วมกันขยายผลจากการรณรงค์ โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการอบรมวิทยากร เกษตรกร เครือข่าย และการสร้างความเข้มแข็งให้พื้นที่ตัวอย่างต่าง ๆ ตลอดปี พ.ศ. 2556-2557
ซึ่งเกิดเป็นเครือข่ายที่ครอบคลุมพื้นที่ในลุ่มน้ำป่าสัก เกิดตัวอย่างความสำเร็จในพื้นที่เกษตรกรจริง และเกิดความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่มาร่วมเผยแพร่องค์ความรู้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งด้านการบริหารจัดการน้ำ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมระหว่างวันที่ 19 - 27 กรกฎาคม 2557 รวม 9 วัน มีรายละเอียด ดังนี้

วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557

พิธีเปิดโครงการฯ ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ต. ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ถึง โรงเรียนบ้านแควป่าสัก ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร

ดาราผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • เขมนิจ จามิกรณ์ (แพนเค้ก)
 • ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์ (ซี)
 • พิษณุ นิ่มสกุล (บอย)
 • จิรายุ ละอองมณี (เก้า)

กิจกรรม

 • คณะผู้บริหารโครงการฯ ศิลปินดารา ร่วมขบวนเดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน ในพิธีเปิด
 • โรงเรียนบ้านแควป่าสัก เป็นโรงเรียนและชุมชนที่เข้มแข็ง มีปราชญ์ชาวบ้านร่วมสร้างอาหารกลางวัน ยั่งยืนให้กับลูกหลาน 3 ตำบล
 • กิจกรรมตัดป่ายูคาลิปตัส แปลงเป็นโรงเพาะเห็ด เล้าไก่ แปลงผัก และเตรียมขยายแนวคิดสร้างเป็น โคก หนองนา ในอนาคต
 • การแสดงต้อนรับจากชาวศรีเทพ และพูดคุยแนวทางจัดการน้ำกับชาวชุมชนตำบลศรีเทพและพื้นที่ปลายน้ำ
   

วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2557

เดินทางจากโรงเรียนบ้านแควป่าสัก ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ถึง โรงเรียนบ้านบึงตะแบก ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ระยะทาง 74.4 กิโลเมตร

ดาราผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • พิษณุ นิ่มสกุล (บอย)

กิจกรรม

 • ขบวนรณรงค์ “ตามรอยพ่อ” ที่ตลาดเมืองวิเชียรบุรี
 • ขุดลอกคูคลองในพื้นที่ชุมชนบ้านโคกตะแบก
 • สร้างต้นแบบ “หลุมขนมครก” แห่งบึงสามพัน ที่บ้านวิเชียร สอนชา
 • เวทีภาคค่ำเสวนา “บึงสามพัน: สามพันบึง สามพันหลุมขนมครก”
   

วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557

เดินทางจากโรงเรียนบ้านบึงตะแบก ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ แวะทำกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ถึง ค่ายพ่อขุนผาเมือง ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ระยะทาง 85.8 กิโลเมตร

ดาราผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • จิรายุ ละอองมณี (เก้า)

กิจกรรม

 • พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กด้วยความร่วมมือของชุมชน เพื่อเป็นสถานศึกษาของหมู่บ้าน
 • กิจกรรมดำนาและนำเสนอภูมิปัญญาด้านการทำเชื้อเพลิงจากน้ำยางนา
 • ดำนา 90 ปะทะ 19 (คุณปู่ vs เก้า จิรายุ)
 • เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (อาหารบอนหวาน, อาหารไทยเดิ้ง, การเจาะเผาต้นยางนา เพื่อเอาเชื้อเพลิงจากน้ำยางนา นำไปทำไต้ส่อง และชันยาเรือ โดยต้นยางไม่ตาย)
 • ขยายผล “บวร” จากโรงเรียนปูทะเลย์มหาวิชชาลัย
 • ขบวนต้อนรับจากค่ายพ่อขุนผาเมือง ทำกิจกรรมร่วมกับทหารค่ายพ่อขุนผาเมือง
   

วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557

เดินทางจากค่ายพ่อขุนผาเมือง ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ถึง โรงเรียนบ้านบง ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ระยะทาง 16 กิโลเมตร

ดาราผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • จิรายุ ละอองมณี (เก้า)

กิจกรรม

 • ทำกิจกรรมร่วมกับค่ายพ่อขุนผาเมือง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 • กิจกรรมศูนย์เรียนรู้ในค่ายทหาร พอเพียง พึ่งตน ขยายผลสู่ชาวบ้าน หมู่บ้านพลำ
 • กิจกรรมพลังงานทดแทน สูบน้ำเข้านา ด้วยการสร้างฐานพลังงานทดแทน ยกน้ำจากหนองน้ำขึ้นที่สูงปล่อยลงคลองไส้ไก่ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนดิน
 • การแสดงแม่ไม้มวยไทย จากเด็ก ๆ บ้านเดียวกับ เขาทราย แกแล็คซี่
 • เด็ก ๆ มอบเมล็ดพันธุ์ไม้ให้กับนายกสมาคมการบินเพชรบูรณ์ เพื่อปลูกที่ต้นน้ำ นายกสมาคมการบินเพชรบูรณ์สอนเรื่อง การเก็บเมล็ดไม้ และรู้จัก “ไม้” พันธุ์ต่าง ๆ
   

วันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557

เดินทางจากโรงเรียนบ้านบง ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ แวะองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก ถึง โรงเรียนบุ่งคล้า ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ระยะทาง 51.2 กิโลเมตร

ดาราผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์ (ซี)

กิจกรรม

 • ขบวนรถแบ๊คโฮ ขบวนจักรยานล้อเดียว ขบวนรำ
 • แสดงพลัง 5 ภาคีแห่งความยั่งยืน ร่วมสร้างบ้านโคกโมเดลกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก และเครือข่ายราชการ วิชาการ ชาวบ้านทุกหมู่บ้าน เอกชนและสื่อสร้างศูนย์เรียนรู้บนที่ดิน อบต. เป็นตัวอย่าง ตามแบบของนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ออกแบบไว้
 • โชว์เรื่อง 5 ภาคียั่งยืน และหลุมขนมครกบ้านโคก
 • ชมการจัดการโรงเรียนขนาดเล็กอย่างยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนมอบเมล็ดไม้ให้กับสมาคมการบินเพชรบูรณ์ เพื่อเตรียมขึ้นโปรยปลูกป่าต้นน้ำในวันปิด และดาราร่วมเรียนรู้เรื่องเมล็ดไม้
   

วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557

เดินทางจากโรงเรียนบุ่งคล้า ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก ถึง ศูนย์เครือข่ายเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก บ้านนาซำ ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ระยะทาง 52 กิโลเมตร

ดาราผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์ (ซี)

กิจกรรม

 • กิจกรรมรณรงค์เทิดพระเกียรติ “คนต้นน้ำ ตามรอยพ่อ” รวมพลังคนเพชรบูรณ์ประกาศเข้าร่วมรณรงค์ ฟื้นฟูดิน น้ำ ป่า ตามศาสตร์พระราชา และเดินตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • กิจกรรม “โค่นยูคาฯ” ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ทดแทน ที่ศูนย์เครือข่ายเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก บ้านนาซำ และทำกิจกรรมหาอยู่หากิน Survival Camp
 • เรียนรู้การปลูกพืชเกื้อกูลกับพนมเทียน ทองสิทธิ์ (อ๋า) เกษตรกรมือใหม่ อดีตนักธรณีวิทยา และวิชัย ใต้ระหัน ปราชญ์ชาวบ้าน ทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆ จากโรงเรียนขนาดเล็ก 6 แห่ง ที่นำศาสตร์ของพ่อมาทำให้พอกิน และบรรยายเรื่องการฟื้นฟูดิน
 • เสวนา: ปฏิบัติการ เพื่อนพึ่งพา โดย อาจารย์ยักษ์ (ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร): สู้ อยู่ หนี เมื่อภัยมา และ ดต. นิรันดร์ พิมล จากป่าใต้ ปะทะปราชญ์เหนือ วิชัย ใต้ระหัน
   

วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557

เดินทางจากศูนย์เครือข่ายเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก บ้านนาซำ ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ถึง โรงเรียนบ้านหินโง่น ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ระยะทาง 27.2 กิโลเมตร

ดาราผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์ (ซี)

กิจกรรม

 • ทัศนา “เทือกเขาต้นน้ำป่าสัก”
 • ชมกิจกรรมการแสดง จากเยาวชนโรงเรียนบ้านหินโง่น
 • เสวนา: คนป่าสักวันนี้ “เราจะฝ่า เราจะไป” สู่ต้นแบบการจัดการน้ำยั่งยืน โดย อาจารย์ยักษ์ (ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร) ครูศิลา ม่วงงาม ครูโรงเรียนบ้านหินโง่น ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา และผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   

วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557

โรงเรียนบ้านหินโง่น ต.บุ่งคล้า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ระยะทาง 38 กิโลเมตร

ดาราผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • เขมนิจ จามิกรณ์ (แพนเค้ก)

กิจกรรม

 • ขบวนรถส้มกว่า 100 คัน พร้อมชาวบ้านหมู่บ้านต่าง ๆ รวมพลังกันขน “ต้นกล้า” มาปลูกในพื้นที่ “ฮีโร่คนใหม่” คือ อินตา วังคีรี และ สมชาย กันยาประสิทธิ์ เปลี่ยนเขาหัวโล้นเป็นเขาหัวจุก ด้วยหลักการยกน้ำจากร่องน้ำขึ้นไว้บนบ่อที่สูง เพิ่มความชื้น กระจายให้ทั่วพื้นที่ขนาด 5-9 ไร่ ด้วยการขุดลำเหมือง ปลูกแฝก ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ทำนาขั้นบันได ก่อหัวคันนาสูงและกว้าง เป้าหมายคือ ทำน้อยได้มาก ทำ 5 ไร่ได้มากกว่าถางภูเขาทั้งลูก
 • กิจกรรม ร่วมกับเยาวชนโรงเรียนบ้านหินโง่น ปรับพื้นที่โรงเรียนให้เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน
 • ประมวลภาพ ภารกิจ 9 วัน แห่งการเดินหน้าต่อปฏิบัติบูชาตามรอยพ่อ
   

วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2557

พิธีปิดโครงการฯ ณ โรงเรียนบ้านหินโง่น ต.บุ่งคล้า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

ดาราผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • พิษณุ นิ่มสกุล (บอย)
 • เขมนิจ จามิกรณ์ (แพนเค้ก)
 • จิรายุ ละอองมณี (เก้า)

กิจกรรม

 • พิธีปิดโครงการฯ ประกาศเจตนารมย์ “รวมพลัง ‘สานต่อ’ ตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ฝากให้กำลังใจคนพื้นที่ คนต้นน้ำ...แล้วเราจะกลับมาหากัน...

กิจกรรมปี 2

โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปี 2 พ.ศ. 2557

จ.เพชรบูรณ์