โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปี 3 <br>พ.ศ. 2558 จ.ลพบุรี จ.เพชรบูรณ์
18-26 ก.ค. 2558

โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปี 3
พ.ศ. 2558 จ.ลพบุรี จ.เพชรบูรณ์

วิธีการเดินทาง

ในปีที่ 3 โครงการฯ มุ่งเน้นเรื่องการออกแบบที่ดินเพื่อการจัดการน้ำ สร้าง “หลุมขนมครก” ตามแบบฉบับพื้นที่ของตนเองได้ โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องขนาด ด้วยการแสดงตัวอย่างการออกแบบจัดการที่ดินรูปแบบต่าง ๆ ที่ประยุกต์ให้เข้ากับรูปแบบพื้นที่ของตนเอง รวมทั้งกิจกรรมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ “ป่าซับลังกา” ป่าสมบูรณ์ผืนสุดท้ายในเขตภาคกลาง อันเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำของลุ่มน้ำป่าสักอีกแหล่งหนึ่ง

เนื่องด้วยในปี 2558 สหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นปีดินสากล (2015 International Year of Soils ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดินต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ และได้ประกาศรับรองให้ทุกวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันดินโลก เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยทรงพระปรีชาสามารถและทรงประกอบพระราชกรณียกิจทางด้านการพัฒนา ทรัพยากรดินอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม กิจกรรมส่วนหนึ่งในโครงการฯ ปีนี้ จึงเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง “ดิน” ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดอาหารและที่ดินทำกินของเกษตรกร

ดังนั้น การฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ด้วยการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และทำหลุมขนมครก เพื่อดักดินตะกอนทองคำไว้ในพื้นที่ของตนเอง ทำให้เกษตรกรมีดินที่อุดมสมบูรณ์ไว้ใช้ในการเพาะปลูกพืชผลสร้างรายได้ และยังช่วยแก้ปัญหาดินตะกอนไหลลงมาทับถมกินพื้นที่เก็บน้ำในเขื่อนป่าสักฯ ได้อีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูและปรับสภาพดินที่มีปัญหาแบบต่าง ๆ ตามแนวทางกสิกรรมธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยหมอดินชาวบ้าน

จึงนับเป็นวาระอันดี ที่โครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน”
ได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “องค์ปราชญ์แห่งดิน” ด้วยการเดินหน้าต่อ “ปฏิบัติบูชา” มุ่งหน้าจัดการทรัพยากร “ดิน น้ำ ป่า” สู่เป้าหมายหยุดท่วม หยุดแล้ง ลุ่มน้ำป่าสักอย่างยั่งยืน

Image Header

จากโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ ค่ายเอราวัณ สู่ป่าต้นน้ำซับลังกา จ.ลพบุรี รวมระยะทาง 433 กิโลเมตร

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558

พิธีเปิดโครงการฯ ณ โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ ค่ายเอราวัณ อ.เมือง จ.ลพบุรี ถึง ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ วัดใหม่เอราวัณ อ.เมือง จ.ลพบุรี ระยะทาง 30 กิโลเมตร

ดาราผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์ (ซี)
 • เขมนิจ จามิกรณ์ (แพนเค้ก)
 • พิษณุ นิ่มสกุล (บอย)
 • จิรายุ ละอองมณี (เก้า)

กิจกรรม

 • คณะผู้บริหารโครงการฯ ดารา ร่วมขบวนเดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน ในพิธีเปิด
 • ขบวนรณรงค์รอบเมืองลพบุรี สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระนารายณ์มหาราช
 • กิจกรรมหลุมขนมครกในแบบของคุณ กับดาราทั้ง 4 คน ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ วัดใหม่เอราวัณ
 • กิจกรรมสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้ชุมชน ที่ศูนย์ปฏิบัติการโรงเรียนสงครามพิเศษ
 • เสวนา "หาแนวร่วมเยาวชนลพบุรี สร้างหลุมขนมครก"
   

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2558

เดินทางจากศูนย์ปฏิบัติการโรงเรียนสงครามพิเศษ อ.เมือง จ.ลพบุรี ถึง
โรงเรียนวัดโคกสลุง ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ระยะทาง 60 กิโลเมตร

ดาราผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • จิรายุ ละอองมณี (เก้า)

กิจกรรม

 • เปิดตัวกองกำลังรถขุด ของอุทุมพร สุขแพทย์ (ผู้ใหญ่อ้อย)
 • จิรายุ ละอองมณี (เก้า) ลงมือทำหลุมขนมครกที่บ้านผู้ใหญ่อ้อย (ขุดบ่อรูปเลข ๙) ร่วมกับเยาวชน
 • กิจกรรม "ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว" (จับปลาในนาข้าว) และ "อาหารอินทรีย์จากหัวคันนา"
 • เรียนรู้เรื่อง "ดินตะกอนทองคำ" กับ บุญล้อม เต้าแก้ว หมอดินชาวบ้าน และทีม Soil Hero
 • ทำ Supermarket จากดินตะกอนทองคำ ที่โรงเรียนวัดโคกสลุง
 • เสวนา "การสร้างจิตสำนึกรักษาคุณภาพน้ำในเขื่อน เพื่ออุปโภคบริโภค"
   

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558

เดินทางจากโรงเรียนวัดโคกสลุง ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ถึง ชุมชนบ้านเขาตีหิน วัดถ้ำพระโพธิญาณ ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ระยะทาง 113 กิโลเมตร

ดาราผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • เขมนิจ จามิกรณ์ (แพนเค้ก)

กิจกรรม

 • "แปลงพอกิน" เยี่ยม 12 ครอบครัว ชุมชนบ้านเขาตีหิน ดูตัวอย่างการออกแบบหลุมขนมครก สำหรับพื้นที่ขนาดต่าง ๆ โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • เขมนิจ จามิกรณ์ (แพนเค้ก) ลงมือทำหลุมขนมครกที่บ้านมาลัย คุ้มทอง
 • เสวนา "แพนเค้กเล่าประสบการณ์และเชิญชวนชาวบ้านเขาตีหิน ร่วมทำหลุมขนมครก"
   

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558

เดินทางจากชุมชนบ้านเขาตีหิน ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ถึง ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติเศรษฐกิจพอเพียง ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี ระยะทาง 93 กิโลเมตร

ดาราผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • เขมนิจ จามิกรณ์ (แพนเค้ก)

กิจกรรม

 • เยี่ยมศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติเศรษฐกิจพอเพียง อ.โคกเจริญ ต้นแบบหลุมขนมครกที่ลพบุรี
 • เรียนรู้ศาสตร์ "การคืนชีวิตให้แผ่นดิน" ห่มดิน บำรุงดินด้วยสูตรแห้งชามน้ำชาม
 • การแก้ปัญหาดินชนิดต่าง ๆ ด้วยน้ำหมักชีวภาพ 7 รส
 • กิจกรรม "Fine Dining by โย่ง อาร์มแชร์"
   

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558

เดินทางจากศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติเศรษฐกิจพอเพียง ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี

ถึง โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ระยะทาง 50 กิโลเมตร

ดาราผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • พิษณุ นิ่มสกุล (บอย)

กิจกรรม

 • เยี่ยมบ้านประเสริฐ ขวัญเผือก ดูต้นแบบวิถีชีวิตพอเพียงตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ
 • เยี่ยมบ้านเกษตรกรที่เอาตัวรอด ปลอดหนี้ ที่ชุมชนบ้านท่าไม้ทอง ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
   

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558

จัดกิจกรรมที่ชุมชนบ้านท่าไม้ทอง ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

ดาราผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • พิษณุ นิ่มสกุล (บอย)

กิจกรรม

 • "มีปัญหาปรึกษาบอย"
 • Workshop แก้ปัญหาชาวนาไทย ทำไมเจ็บซ้ำซาก
 • พิษณุ นิ่มสกุล (บอย) ลงมือทำหลุมขนมครกที่บ้านบุญเต็ม นาสำแดง
   

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558

เดินทางจากบ้านท่าไม้ทอง ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ถึง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี ระยะทาง 85 กิโลเมตร

ดาราผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์ (ซี)

กิจกรรม

 • สร้างความเข้าใจเรื่องป่าชุมชน "คนอยู่ได้ ป่าอยู่รอด" ที่บ้านวังเชื่อม
 • กิจกรรม "ปลูกป่าเปียก สร้างแนวกันไฟ" ให้ป่าชุมชน
 • ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์ (ซี) ลงมือทำหลุมขนมครกที่ชุมชนบ้านวังเชื่อม
 • กิจกรรมเสาวนา "การปกป้องผืนป่าซับลังกาด้วยความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา"
   

วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558

กิจกรรมที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

ดาราผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์ (ซี)

กิจกรรม

 • กิจกรรมเดินชมความงดงามของป่าสมบูรณ์ผืนสุดท้ายของภาคกลาง
 • กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ และทำโป่งเทียม เพิ่มความสมบูรณ์ให้ป่า
 • ประมวลภาพความทรงจำ 9 วัน แห่งความประทับใจ
   

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558

พิธีปิดโครงการฯ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

ดาราผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์ (ซี)
 • เขมนิจ จามิกรณ์ (แพนเค้ก)
 • จิรายุ ละอองมณี (เก้า)
 • พิษณุ นิ่มสกุล (บอย)

กิจกรรม

 • ประกาศเจตนารมย์ "รวมพลังสานต่อ ตามรอยพ่อของแผ่นดิน"
 • ขบวนรณรงค์เดินทางกลับกรุงเทพฯ

กิจกรรมปี 3

โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปี 3 พ.ศ. 2558

จ.ลพบุรี จ.เพชรบูรณ์