​​​​​​​โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปี 5 <br>พ.ศ. 2560 จ.ราชบุรี
18-20 ส.ค. 2560

​​​​​​​โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปี 5
พ.ศ. 2560 จ.ราชบุรี

วิธีการเดินทาง

โครงการฯ ในปีที่ 5 นี้ ได้ดำเนินงานเดินหน้าขยายผลจัดการ ดิน น้ำ ป่า อย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา ด้วยความร่วมมือจากพันธมิตรจากทุกภาคส่วน ภายใต้แนวคิด "แตกตัวทั่วไทย เอามื้อสามัคคี" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานองค์ความรู้ศาสตร์พระราชา ในการบริหารจัดการ ดิน น้ำ ป่า แก่พสกนิกรชาวไทย ส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวความสำเร็จของผู้นำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามสภาพภูมิสังคม เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ สู่การลงมือปฏิบัติ พร้อมขยายผลความสำเร็จของโครงการฯ จากลุ่มน้ำป่าสักสู่ลุ่มน้ำอื่น ๆ อันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง อย่างยั่งยืน

การ "เอามื้อสามัคคี" หรือ "การลงแขก" ตามประเพณีดั้งเดิมของคนไทย ถูกนำมาเป็นกลวิธีในการขับเคลื่อนเพื่อประสานความสามัคคีเชื่อมโยงเครือข่ายต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน และขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องมือในการขยายเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย นอกจากนั้น ยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้จากการปรับปรุงพื้นที่ตามแนวทางศาสตร์พระราชาในสภาพภูมิสังคมที่แตกต่างกัน โดยโครงการได้กำหนดพื้นที่เป้าหมาย "เอามื้อสามัคคี" ขึ้น ใน 4 พื้นที่ คือ กรุงเทพฯ จ.ราชบุรี จ.อุดรธานี และจ.เชียงใหม่

เอามื้อสามัคคี ครั้งที่ 2: ไร่สุขกลางใจ ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี - สุขะชัย ศุภศิริ

ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2560

เพื่อสร้างพื้นที่เรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชาที่ไร่สุขกลางใจของ สุขะชัย ศุภศิริ (ครูชัย) หนึ่งในเครือข่ายลุ่มน้ำแม่กลอง ซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มคนเมืองที่ต้องการมาทำตามรอยพ่อ โดยมีกิจกรรมหลัก คือ การทำนาธรรมชาติ และการสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้พื้นที่ พร้อมกันนั้น ยังมีกิจกรรมปั่นรณรงค์รอบเมืองราชบุรี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่การเรียนรู้วิถีพอเพียงตามรอยพ่อ จากกองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ ถึงไร่สุขกลางใจ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ระยะทางรวม 79 กิโลเมตร โดยมีเครือข่ายนักปั่นสะพานบุญ นักปั่นทหารจากค่ายศรีสุริยวงศ์ และนักปั่นในพื้นที่ และนักปั่นเชฟรอน กิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์

กิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560

เส้นทางกองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี - ไร่สุขกลางใจ ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี รวมระยะทาง 79 กิโลเมตร

ช่วงที่ 1

 • กองพลพัฒนาที่ 1 - ศาลากลางจังหวัดราชบุรี (ระยะทาง 9 กิโลเมตร)
 • ศาลากลางจังหวัดราชบุรี - อุทยานหินเขางู ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี (รวมระยะทาง 18 กิโลเมตร)
 • อุทยานหินเขางู ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี - ปั๊มน้ำมัน PT อ.โพธาราม จ.ราชบุรี (รวมระยะทาง 30 กิโลเมตร)
 • ปั๊มน้ำมัน PT อ.โพธาราม จ.ราชบุรี - ไร่คุณพิมวรภา ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี (รวมระยะทาง 46 กิโลเมตร)
 • กิจกรรมเดินชมป่าโบราณ สัมผัสธรรมชาติ ชมต้นพะยอมเก่าแก่

ช่วงที่ 2

 • ไร่คุณพิมวรภา ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี - ที่ว่าการอำเภอจอมบึง จ.ราชบุรี (รวมระยะทาง 59 กิโลเมตร)
 • ที่ว่าการอำเภอจอมบึง จ.ราชบุรี - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี (รวมระยะทาง 72 กิโลเมตร)
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี - ไร่สุขกลางใจ ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี (รวม ระยะทาง 79 กิโลเมตร)


กิจกรรมเอามื้อสามัคคีในพื้นที่

 • ทำนาธรรมชาติ ได้แก่ การหมักดองดิน การทำร่องน้ำในนาข้าว การตกกล้า ดำนา และ ลงกล้านาโยน การปั้นคันนา
 • เพิ่มความสมบูรณ์ให้พื้นที่ ด้วยธนาคารกล้าไม้ ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และรักษาความชุ่มชื้นด้วยการห่มดิน แห้งชาม น้ำชาม (ปุ๋ยแห้ง ปุ๋ยน้ำ) ด้วยแนวคิดการเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืช
 • การบริหารจัดการแมลงในธรรมชาติ โดยไม่ต้องใช้สารเคมี ที่ฐานแมลงตัวห้ำตัวเบียน โดยดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร และผู้เชี่ยวชาญเรื่องกีฏวิทยาจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • เรียนรู้เรื่องทำน้ำหมัก 7 รสทางการเกษตร เพื่อใช้ในการทำนา โดยเฉพาะรสจืด ที่ต้องใช้ในขั้นตอนสำคัญคือการหมักดองดิน ที่ฐานฅนรักษ์แม่ธรณี

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560

กิจกรรม

 • บรรยาย “วิชาการทำนาด้วยหลักกสิกรรมธรรมชาติ” โดย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560

กิจกรรม

 • ลงพื้นที่ แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม

1. ทีมปั้นหัวคันนา
2. ทีมเตรียมแปลงนา หมักดองดิน
3. ทีมรกกล้า (ถอนกล้าข้าว)
4. ทีมดำนา ลงกล้านาโยน
5. ทีมปลูกต้นไม้ ทำหัวคันนาทองคำ

 • ฐานเรียนรู้

1. ฅนรักษ์แม่ธรณี
2. ธนาคารกล้าไม้

 • ขบวนจักรยาน มาถึงไร่สุขกลางใจ

1. ถ่ายรูปประวัติศาสตร์ร่วมกัน บนคันนา

 • ปูสาดนั่งเสื่อ ล้อมวงคุยกันเล่าเรื่อง "คนเบื่อเมือง สู่วิถีกสิกรรมธรรมชาติ" นำเรื่องโดย อ.ไตรภพ โคตรวงษา
   

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560

กิจกรรม

 • ชวนกันปั่นไปชมป่าอนุรักษ์ สวนป่าครูชัย (4 กิโลเมตร)
 • รวมพลที่ไร่สุขกลางใจ

1. ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
2. ห่มดิน แห้งชาม น้ำชาม

แผนที่

นำทางใน Google

กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ครั้งที่ 2

ไร่สุขกลางใจ ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี - สุขะชัย ศุภศิริ

ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2560