หลักการคำนวณปริมาตรหนองน้ำเพื่อการออกแบบพื้นที่

หลักการคำนวณปริมาตรหนองน้ำเพื่อการออกแบบพื้นที่

ตัวอย่างการคำนวณปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ไร่นาป่าสวนขุนเลย

ปริมาณน้ำฝนต่อปี จ.เลย 1,278 มิลลิเมตร/ปี = 1.278 เมตร/ปี

คิดปริมาตรน้ำฝนต่อพื้นที่ 1 ไร่ = ปริมาณน้ำฝน (เมตร/ปี) x ขนาดพื้นที่ (ตารางเมตร)

              100%                   

                                           = 1.278 x 1,600 ตารางเมตร = 2,044.8 ลูกบาศก์เมตร

ไร่นาป่าสวนขุนเลยมีพื้นที่ 8 ไร่

∴ ใน 1 ปี จะมีปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในแปลงไร่นาป่าสวนขุนเลย = 2,044.8 ลูกบาศก์เมตร x 8 ไร่
                                                                                        = 16,358 ลูกบาศก์เมตร / ปี / 8 ไร่
                                                                                 หรือ ≈ 16,300 ลูกบาศก์เมตร / ปี / 8 ไร่

* สรุป พื้นที่ 8 ไร่ ถ้าต้องการเก็บน้ำฝนให้ได้ 100% ต้องเก็บน้ำทั้งหมด 16,300 ลูกบาศก์เมตร

 

การคำนวณปริมาตรหนองน้ำ

ปริมาตรหนองน้ำ = ความกว้าง x ความยาว x ความลึก (เมตร)

ตัวอย่าง ปริมาตรหนองน้ำขนาด 1 ไร่ ลึก 4 เมตร = 1,600 ตารางเมตร x 4 เมตร = 6,400 ลูกบาศก์เมตร

* หักความลาดชันของพื้นที่ขอบหนองด้านใน (ตะพัก) A 40% (2,569 ลูกบาศก์เมตร) = 3,840 ลูกบาศก์เมตร
* กรณีหนองน้ำรูปทรงอิสระต้องหักพื้นที่ที่ไม่ได้เป็นหนองน้ำออกด้วย B

 

การคำนวณปริมาตรคลองไส้ไก่หรือนา คิดเช่นเดียวกับหนองน้ำ

ปริมาตรคลองไส้ไก่หรือนา = ความกว้าง x ความยาว x ความลึก (เฉลี่ยจากความลึกของคลองทั้งเส้น)