การทำนาธรรมชาติ

การทำนาธรรมชาติ

การทำนาธรรมชาตินั้น จะให้ความสำคัญกับการเตรียมดิน เมื่อดินดีก็มีชัยไปกว่าครึ่ง หากมีแหล่งน้ำของตัวเองด้วยก็ไม่ต้องคอยลุ้นฝนฟ้า จากนั้นก็เป็นเรื่องของเทคนิคว่า วิธีการใดจะเหมาะกับสภาพแปลงนาที่เป็นที่ลุ่มและที่ดอน ที่น้ำมากหรือที่น้ำน้อย ชาวนาก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับภูมิประเทศของตน

นอกจากนี้ การทำนาธรรมชาติยังสามารถเลี้ยงปลา และเลี้ยงกบในนาข้าวได้ด้วย โดยเลี้ยงไปพร้อมกับการปลูกข้าว เมื่อถึงฤดูเกี่ยวข้าวก็เป็นเวลาจับปลาได้พอดี 

ข้อมูลจาก มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ