คลังความรู้

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางที่โครงการฯ ยึดถือปฏิบัติเสมอมาคือ การนำศาสตร์พระราชามาใช้ควบคู่ไปกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษ โดยปราชญ์ชาวบ้านผู้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงสั่งสมเป็นองค์ความรู้ที่มีค่ายิ่ง รวมถึงความรู้ที่เกิดขึ้นจากคนรุ่นใหม่ที่อิงหลักวิชาการ เพื่อมุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกันคือการพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน