​​​​​​​โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปี 5 <br>พ.ศ. 2560 จ.เชียงใหม่
3-5 พ.ย. 2560

​​​​​​​โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปี 5
พ.ศ. 2560 จ.เชียงใหม่

วิธีการเดินทาง

โครงการฯ ในปีที่ 5 นี้ ได้ดำเนินงานเดินหน้าขยายผลจัดการ ดิน น้ำ ป่า อย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา ด้วยความร่วมมือจากพันธมิตรจากทุกภาคส่วน ภายใต้แนวคิด "แตกตัวทั่วไทย เอามื้อสามัคคี" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานองค์ความรู้ศาสตร์พระราชา ในการบริหารจัดการ ดิน น้ำ ป่า แก่พสกนิกรชาวไทย ส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวความสำเร็จของผู้นำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามสภาพภูมิสังคม เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ สู่การลงมือปฏิบัติ พร้อมขยายผลความสำเร็จของโครงการฯ จากลุ่มน้ำป่าสักสู่ลุ่มน้ำอื่น ๆ อันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง อย่างยั่งยืน

การ "เอามื้อสามัคคี" หรือ "การลงแขก" ตามประเพณีดั้งเดิมของคนไทย ถูกนำมาเป็นกลวิธีในการขับเคลื่อนเพื่อประสานความสามัคคีเชื่อมโยงเครือข่ายต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน และขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องมือในการขยายเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย นอกจากนั้น ยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้จากการปรับปรุงพื้นที่ตามแนวทางศาสตร์พระราชาในสภาพภูมิสังคมที่แตกต่างกัน โดยโครงการได้กำหนดพื้นที่เป้าหมาย "เอามื้อสามัคคี" ขึ้น ใน 4 พื้นที่ คือ กรุงเทพฯ จ.ราชบุรี จ.อุดรธานี และจ.เชียงใหม่

เอามื้อสามัคคี ครั้งที่ 4: ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ (บวร.)วัดพระธาตุดอยผาส้ม บ้านอมลอง ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2560

ด้วยแนวคิดในการสร้างพื้นที่ต้นแบบหลุมขนมครกบนพื้นที่สูง “คนอยู่ ป่ายัง อย่างยั่งยืน” เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน จากการที่แต่เดิมชาวบ้านส่วนใหญ่ซึ่งเป็นชาวปกาเกอะญอใช้พื้นที่หลายแปลงในการทำไร่หมุนเวียน เมื่อถูกจำกัดให้มีพื้นที่เพียงแปลงเดียวจึงต้องสร้างต้นแบบเพื่อให้ความรู้ โดยมีกิจกรรมการปั้นหัวคันนาทองคำ ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ปลูกแฝก ทำนาบนภูเขา ทำฝายชะลอน้ำ ทำคลองไส้ไก่
และทำแปลงปลูกผักเชียงดาอินทรีย์ ทัศนศึกษาตัวอย่างความสำเร็จที่เห็นเป็นรูปธรรมด้วยหลัก “บวร” โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลาง ตามด้วยชุมชน โรงเรียน และราชการในการปกป้องและรักษาป่าต้นน้ำ แก้ปัญหาไฟป่า การศึกษา (Home School) จนถึงเรื่องเศรษฐกิจ ฯลฯ ด้วยศาสตร์พระราชา เยี่ยมชมป่าต้นน้ำ ฝายชะลอน้ำ กาดหมั้ว โรงสีข้าว โรงกระเทียม โรงกาแฟ และโรงปุ๋ย

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรม

 • บรรยายเรื่อง "บวร" โดย พระวีระยุทธ์ อภิวีโร (ครูบาจ๊อก) วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรม

 • ลงพื้นที่ แบ่งกลุ่มกิจกรรม ณ ห้วยป่ากล้วย
 1. ปั้นหัวคันนาทองคำ
 2. ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
 3. ปลูกแฝก
 4. ทำนาบนภูเขา
 5. ทำฝายชะลอน้ำ และคลองไส้ไก่
 6. ทำแปลงปลูกผักเชียงดาอินทรีย์
 • เวทีเสวนา "สร้างพื้นที่ต้นแบบหลุมขนมครกบนพื้นที่สูง คนอยู่ ป่ายัง ด้วยศาสตร์พระราชา"
   

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรม

 • เก็บงานส่วนที่เหลือ ณ ห้วยป่ากล้วย
 • ทัศนศึกษา ณ ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ (บวร.)

แผนที่

นำทางใน Google

กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ครั้งที่ 4

ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ (บวร.)
วัดพระธาตุดอยผาส้ม บ้านอมลอง ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2560