กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ครั้งที่ 4

ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ (บวร.)
วัดพระธาตุดอยผาส้ม บ้านอมลอง ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2560