โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปี 6<br> จ.จันทบุรี
9 มิ.ย. 2561

โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปี 6
จ.จันทบุรี

วิธีการเดินทาง

ในปีที่ 6 ของโครงการฯ  นับเป็นปีสุดท้ายของระยะที่ 2 ในแผนหลัก 9 ปี คือ ระยะแตกตัว โครงการฯ เน้นการขยายผลในรูปแบบของการ "แตกตัวทั่วไทย เอามื้อสามัคคี" โดยนำภารกิจการเอามื้อสามัคคี หรือการลงแขกช่วยเหลือกันในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมของคนไทย มาเป็นกลวิธีในการขับเคลื่อน โดยได้รับแรงบันดาลใจจากโครงการในพระราชดำริฯ มากำหนดพื้นที่เป้าหมาย "เอามื้อสามัคคี" โดยจัดกิจกรรมใน 4 พื้นที่ คือ กรุงเทพฯ จันทบุรี สระบุรี และน่าน นำเสนอผ่าน “คนต้นแบบ” ที่ใช้ศาสตร์พระราชาแก้ปัญหาในพื้นที่ของตนเองจนประสบความสำเร็จ  เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นต่อ ๆ ไป  พร้อมขยายผลสำเร็จของโครงการฯ จากลุ่มน้ำป่าสักสู่ลุ่มน้ำอื่น ๆ ครอบคลุม 25 ลุ่มน้ำทั่วประเทศไทย สู่การแก้ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้งอย่างยั่งยืน

เอามื้อสามัคคี ครั้งที่ 2: บ้านสวนอิสรีย์เกษตรอินทรีย์และฟาร์มม้าเมืองจันท์ ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561

แนวคิด 

สร้างพื้นที่เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา ร่วมสร้างหลุมขนมครกและเรียนรู้การทำสวนเกษตรอินทรีย์ พื้นที่ จ.จันทบุรี เป็นเมืองแห่งผลไม้ที่ต้องต่อสู้อย่างหนักกับเรื่องการใช้สารเคมี และการขาดแคลนน้ำ โครงการฯ ได้นำองค์ความรู้ในการทำเกษตรอินทรีย์ไปเผยแพร่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับทั้งผู้ปลูกและผู้กิน พร้อมกับการสร้างหลุมขนมครกเพื่อเก็บกักน้ำ

กิจกรรม

  • เอามื้อสามัคคี ลงพื้นที่แปลงเอามื้อ ณ บ้านสวนอิสรีย์เกษตรอินทรีย์และฟาร์มม้าเมืองจันท์
    1. สร้างหลุมขนมครก ขุดคลองไส้ไก่ ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ห่มดิน แห้งชาม น้ำชาม ปลูกแฝก
    2. ตลาดนัดความรู้ ฐานฅนรักษ์แม่ธรณี : สมุนไพร 7 รส ปุ๋ยแห้งชีวภาพ ฐานสารชีวภาพเพื่อการควบคุมแมลงศัตรูพืช
    3. ฐานฅนเอาถ่าน : กำไรจากป่า
  • เสวนาเรื่อง “PGS สร้างมาตรฐานชาวบ้านให้ไปสู่มาตรฐานโลก” โดย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ.ธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี ประธานศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด และตัวแทนจากสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ไทย พีจีเอส สามพรานโมเดล และสภาเกษตรกร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
  • สนทนากับ อ.ยักษ์ (ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร)

แผนที่

นำทางใน Google

กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ครั้งที่ 2

บ้านสวนอิสรีย์เกษตรอินทรีย์และฟาร์มม้าเมืองจันท์ ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561