กิจกรรมปี 7

โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปี 7 พ.ศ. 2562