อุดม-ละมัย อุทะเสน

อุดม-ละมัย อุทะเสน

อุดมและละมัย อุทะเสน สองสามีภรรยาแห่งบ้านทุ่งเทิง อ.ด่านซ้าย จ.เลย คนต้นน้ำที่ทำการเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นเวลานาน เผชิญกับปัญหาทั้งภัยแล้ง เศรษฐกิจ และสุขภาพ เป็นวังวนที่ยากจะแก้ไข จนกระทั่งละมัย ผู้เป็นภรรยาได้เข้าร่วมอบรมกับมูลนิธิต้นน้ำพุง และศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาคืนป่าสัก จ.ลพบุรี จึงได้ปรับเปลี่ยนความคิดและลงมือทำ โดยการจัดการดิน น้ำ ป่า ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติจนเริ่มเห็นผล อุดม ผู้ใหญ่บ้านแห่งบ้านทุ่งเทิง จึงสนใจเข้าร่วมอบรม และกลับมาพัฒนาพื้นที่จนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น สามารถพึ่งตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้แม้ในช่วงวิกฤต COVID -19 ขยายความรู้สู่ชุมชน ด้วยความหวังและความตั้งใจที่จะให้ชาวบ้านทุ่งเทิงสามารถพึ่งพาตนเองได้ ห่างไกลจากสารเคมี และเป็นต้นแบบขยายความรู้ให้กับชุมชนอื่น ๆ
ความยาว 4:49 นาที

ดูรายละเอียด

ปราณี ชัยทวีพรสุข

ปราณี ชัยทวีพรสุข

ปราณี ชัยทวีพรสุข พยาบาลผู้เสียสละทำงานเพื่อชุมชนด้วยหัวใจอาสา พบว่าปัญหาความยากจน สังคมแหว่งกลาง ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ย่ำแย่ล้วนส่งผลต่อสุขภาพ จึงค้นหาหนทางแก้ปัญหาและพบว่าศาสตร์พระราชา คือคำตอบสามารถแก้ปัญหาได้ทุกมิติ เธอเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญในการรวบรวมคนมีใจหลากหลายอาชีพ เพื่อร่วมสร้างศูนย์ปราชญ์ศาสตร์พอเพียง บอกเล่าก้าวตาม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนชัยภูมิ เป็นความภูมิใจที่ได้ช่วยสร้างความมั่นคงให้ชาวบ้าน และตอบโจทย์ด้านสุขภาพ สร้างความสุขและความยั่งยืนอย่างแท้จริง
ความยาว 5:21 นาที

ดูรายละเอียด

พระสังคม ธนปัญโญ

พระสังคม ธนปัญโญ

พระสังคม ธนปัญโญ ลูกชาวนาที่พบเห็นความยากจนของเกษตรกรอีสานมาตั้งแต่เล็ก จึงหนีความลำบากด้วยการศึกษา และดิ้นรนจนได้ไปใช้ชีวิตที่สหรัฐอเมริกา แต่กลับไม่มีความสุข เพราะยังเห็นความทุกข์ของผู้คน จึงละทิ้งทางโลกมาศึกษาทางธรรม และค้นพบว่าศาสตร์พระราชาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหนทางแก้ไขปัญหาความยากจน เป็นหนทางแห่งอิสรภาพ และความสุขที่ยั่งยืนของมนุษยชาติ จึงมุ่งมั่นทดแทนคุณแผ่นดินด้วยการกลับมาพัฒนาบ้านเกิดที่จังหวัดสุรินทร์ สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนอีกมากมายให้เดินตามศาสตร์พระราชา
ความยาว 5:51 นาที

ดูรายละเอียด

อาบอำไพ รัตนภาณุ

อาบอำไพ รัตนภาณุ

อาบอำไพ รัตนภาณุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การเรียนกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ผู้ที่เติบโตมาในสังคมเมือง ได้ค้นพบความหมายของชีวิตจากการทำงานในโครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ว่าศาสตร์พระราชาในการจัดการดิน น้ำ ป่า และพัฒนาคน คือ คำตอบในทุกเรื่อง เธอจึงอุทิศตนในการขับเคลื่อนและเผยแพร่ศาสตร์พระราชาอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยอุดมการณ์แน่วแน่ที่จะเป็นต้นแบบให้กับคนรุ่นใหม่ให้เชื่อมั่นในเส้นทางที่ตนเองเลือก เพราะคนรุ่นใหม่เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น
ความยาว 4:31 นาที

ดูรายละเอียด