กรรณิกา ทิศอุดร

กรรณิกา ทิศอุดร

กรรณิกา ทิศอุดร (เก่ง) ลูกเกษตรกรผู้ไม่เคยสนใจในด้านการเกษตร แต่เพราะการทำงานจึงมีโอกาสเข้าอบรมที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง เป็นจุดเปลี่ยนให้ได้มาทำงานที่มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ โดยลงพื้นที่นำความรู้เผยแพร่ให้กับชุมชน ต่อมาเมื่อคนในครอบครัวป่วย จึงลงมือทำเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่ของครอบครัว เพื่อเป็นพื้นที่แห่งความสุข ให้ทุกคนได้กินอาหารที่ปลอดภัย เก่งทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานโครงการ “ตามรอยพ่อฯ” และเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ทุกปี เธอภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมาย ที่นำไปสู่การปฏิบัติจนเกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีขึ้น เพราะ “เกษตรกรไม่จำเป็นต้องมีความทุกข์ เราสามารถสร้างพื้นที่ความสุขของตัวเองและครอบครัวได้”
ความยาว 4:45 นาที

ดูรายละเอียด

อุดม-ละมัย อุทะเสน

อุดม-ละมัย อุทะเสน

อุดมและละมัย อุทะเสน สองสามีภรรยาแห่งบ้านทุ่งเทิง อ.ด่านซ้าย จ.เลย คนต้นน้ำที่ทำการเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นเวลานาน เผชิญกับปัญหาทั้งภัยแล้ง เศรษฐกิจ และสุขภาพ เป็นวังวนที่ยากจะแก้ไข จนกระทั่งละมัย ผู้เป็นภรรยาได้เข้าร่วมอบรมกับมูลนิธิต้นน้ำพุง และศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาคืนป่าสัก จ.ลพบุรี จึงได้ปรับเปลี่ยนความคิดและลงมือทำ โดยการจัดการดิน น้ำ ป่า ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติจนเริ่มเห็นผล อุดม ผู้ใหญ่บ้านแห่งบ้านทุ่งเทิง จึงสนใจเข้าร่วมอบรม และกลับมาพัฒนาพื้นที่จนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น สามารถพึ่งตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้แม้ในช่วงวิกฤต COVID -19 ขยายความรู้สู่ชุมชน ด้วยความหวังและความตั้งใจที่จะให้ชาวบ้านทุ่งเทิงสามารถพึ่งพาตนเองได้ ห่างไกลจากสารเคมี และเป็นต้นแบบขยายความรู้ให้กับชุมชนอื่น ๆ
ความยาว 4:49 นาที

ดูรายละเอียด